Zastupitelstvo města schválilo zahájení výběrového řízení č. II pro rok 2013 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci květen 2013. Jedná se o návratné půjčky určené na opravu a údržbu obytných staveb a na nástavby či vestavby nových bytových jednotek na území města. ……………………………………………

 

Žadatelé  mohou být pouze  fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky obytných budov nebo  jejich staveb na území Města Kutná Hora a přijmou závazky podle vyhlášky. Žádosti se přijímají od 2. 5. 2013 do  31. 5. 2013.

.
Kriteria pro výběrové řízení

01 obnova střechy a střešní konstrukce

02 zřízení  plynového  nebo elektrického vytápění ve stávajícím domě  nebo   při nové výstavbě

03 dodatečná izolace domu staršího10 let proti  spodní vodě

04 celková  obnova  fasády domu staršího  20 let

05 zateplení  obvodového  pláště domu

06 nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky

07 oprava fasády včetně  nového barevného nátěru

08 zlepšení  připojení  domu na sítě technické  vybavenosti (plynová,vodovodní a kanalizační přípojka)

09 vybudování WC a koupelny či sprchového koutu v bytě,kde dosud nejsou (rekonstrukce stávajícího WC a koupelny)

10 výměna oken za tepelně izolační

11 přístavba nové bytové jednotky

12 rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě

13 rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů

14 rekonstrukce elektroinstalace

15 rekonstrukce rozvodů plynu v havarijním stavu

16 rekonstrukce výtahů v bytových domech dle podmínek EU

 

Půjčka pod drobnohledem

Na jeden dům (byt) lze obdržet finanční prostředky v celkové výši 500 000,00 Kč na jeden dům se splatností  max 5 let  úročeno 5% ročně za podmínek stanovených v obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 4/2011. Žadatelé o půjčku z FRB mohou být fyzické právnické osoby, které jsou vlastníky bytových nebo rodinných domů na území Města Kutná Hora. Žadatelé musí být schváleni Zastupitelstvem města, nemohou být dlužníky města, to znamená, že vůči Městu Kutná Hora nemají žádné nesplněné finanční závazky, např. nezaplacené pokuty, poplatky za popelnice, či poplatky za psa, případně nezaplacené splátky již čerpané půjčky.

Finanční prostředky, které obdrží žadatel, jsou přiděleny na základě výběrového řízení dle kritérií, která schvaluje Rada města a následně Zastupitelstvo města. Žadatel o půjčku (po podepsání smlouvy již dlužník) si musí v České spořitelně, založit běžný účet jen pro účel FRB, na který mu Město Kutná Hora na základě podepsané smlouvy převede finanční prostředky z fondu. Do České spořitelny pak dlužník předkládá účetní doklady (faktury) k proplacení. Účelovost sledují pracovnice peněžního ústavu na základě doložené smlouvy, kterou předložil dlužník při založení běžného účtu.

Občané mají k dispozici tiskopis žádosti, který si mohou vyzvednout na odboru regionálního rozvoje a územního plánování v listinné podobě, anebo si ho mohou stáhnout z internetových stránek, kde je žádost v elektronické podobě. Žadatel musí vyplnit své jméno a příjmení, adresu bydliště, přesně označit budovu, na kterou bude žádat půjčku, (adresou a číslem popisným), přesně popsat účel půjčky, označit kód a uvést požadovanou částku. Pak navrhne způsob záruky, který záleží na výši půjčené částky. V případě, že si žadatel chce půjčit částku 100 000,00 Kč, požaduje se jeden ručitel; od 100 000, Kč – do 180 000,00 Kč dva ručitelé, nad 180 000,00 Kč se zřizuje zástavní právo k nemovitosti. Každá žádost obsahuje souhlas se zveřejněním osobních údajů žadatele.

Žádosti si mohou občané vyzvednout na Městském úřadě Kutná Hora na odboru regionálního rozvoje a územního plánování u Aleny Děkanovské (Václavském náměstí 182). Kontakt: 327 710 234, email: dekanovska@mu.kutnahora.cz.

Žádosti jsou také umístěné na www.stránkach města – www.mu.kutnahora.cz – formuláře – odbor regionálního rozvoje územního plánování – žádost o půjčku.

 

 

.

Zavřít menu