Město Kutná Hora v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I.

Požadavky

• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění ozdějších předpisů

• znalost problematiky řízení ve školství a znalost obecně závazných předpisů v oblasti školství

• občanská a morální bezúhonnost

K přihlášce do konkurzu je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, koncepci rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran strojopisu, strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání, čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší než 2 měsíce).

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

Přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu a datum a podpis uchazeče zasílejte na adresu Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora v zapečetěné obálce označené textem: „NEOTVÍRAT“ a „Konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/1, 284 01 Kutná Hora“ tak, aby bylo doručeno nejdéle v termínu do 31. 3. 2015, včetně. Osobní doručení lze do 31. 3. 2015 do 14.30 hodin. Případné dotazy na telefonu: 327 710 152 M. Nechojdomová.

Nástup do funkce 1. 8. 2015.

Bc. Martin Starý, starosta města Kutná Hora

.

Zavřít menu