Město Kutná Hora vyhlašuje dnešním dnem výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora. Úkolem pracovníka bude zajišťování výkonu státní správy a samosprávy na úseku správy majetku města Kutná Hora.

.
.

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupené tajemníkem Městského úřadu Kutná Hora

vyhlašuje dne 16. září 2015

podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora.

.
Místo výkonu práce
:  Kutná Hora.

Obecná charakteristika pracovní pozice: zajišťování výkonu státní správy a samosprávy na úseku správy majetku města Kutná Hora.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu NEURČITOU – nástup možný od 1.11.2015.

Platové zařazení: 12. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.

.
Uchazeč musí splňovat
:

1. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

– je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním

občanem a má v ČR trvalý pobyt. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona
č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů

–  je způsobilý k právním úkonům

–  bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro

trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy

– ovládá jednací jazyk

– splňuje podmínky zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro

výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších

předpisů (platí pro uchazeče narozené do 1.12.1971).

2. Požadavky MěÚ Kutná Hora:

–  ke dni nástupu ukončené vysokoškolské vzdělání právního případně ekonomického směru

–  schopnost komunikace s klientem

– řidičské oprávnění skupiny „B“

– znalost práce na PC

– samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita

– manažerské schopnosti

– vítána praxe ve státní správě a samosprávě.
.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

– přesné označení výběrového řízení (pracovní pozice)

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního příslušníka

datum a podpis uchazeče.

.
Uchazeč dále připojí k přihlášce tyto doklady
:

– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, popř. čestné prohlášení

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– lustrační osvědčení, popř. čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991Sb. (doloží uchazeči narození do 1.12.1971)

– poskytnutí souhlasu se zpracováním a vedením svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách pro účely tohoto VŘ, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky
:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v termínu do 5.10.2015 včetně, písemně, v obálce, poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče. Podací razítko nejpozději s datem 5.10.2015   nebo předkládejte osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději do 5.10.2015 včetně do 14:00 hodin.

Tel. kontakt: 327710102 – tajemník MěÚ Kutná Hora; 327710107 –  vedoucí oddělení personálního a krizového řízení

V souladu se zák.č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, má vedoucí úřadu (tajemník) právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.

Tomáš  HOBL, tajemník MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu