Letošní třetí veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskutečnilo tradičně v Rytířském sále Vlašského dvora. Zasedání řídil místostarosta Jiří Franc, zúčastnilo se pětadvacet zastupitelů, dva byli omluveni. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. zasedání zastupitelstva města Kutná Hora dne 7. května 2013

Jednání ZM bylo přítomno 25 členů, dva zastupitelé byli omluveni. Jednání řídil místostarosta města Jiří Franc. Nejprve byl schválen  upravený program celého jednání.  Následně  byli určeni ověřovatelé zápisu.

V dotazech a připomínkách občanů vystoupil pan Jiří Kopecký, který obsáhle pohovořil o dobré práci s mládeží v SK Sršni. Zároveň požádal přítomné, aby podpořili i seniorský hokej v Kutné Hoře.

V dotazech a připomínkách zastupitelů vystoupila paní Z. Moravčíková, která chtěla vědět, co je pravdy na tom, že by se měly Technické služby spol. s.r.o. stěhovat do lokality závodu ČKD.  J. Jäger, jednatel společnosti, odpověděl, že se jedná o jednu z variant a že s ní přišli nedávno noví majitelé ČKD. Zastupitel  I.Šalátek upozornil, že by se nemělo zapomínat ani na lokalitu v oblasti bývalých rudných dolů  na Kaňku.

V dalších bodech jednání byly projednány nejprve záležitosti kanceláře tajemníka, schváleny byly termíny dalších pracovních schůzek ZM.  Na těchto schůzkách zastupitelé prodiskutují některé podklady pro řádná jednání ZM.

Zastupitelé uvolnili z funkce člena Kontrolního výboru pana J. Jursíka. Ten odstoupil na vlastní žádost. Za jeho dosavadní práci mu podělovala předsedkyně výboru Z. Moravčíková a J. Franc, který vyzval přítomné, aby v co nejkratší době podali návrh na doplnění členů v kontrolním výboru.  Většinou hlasů bylo schváleno složení Osadního výboru městské části Vrchlice – Žižkov, do funkce předsedy byl zvolen pan K. Žáček. Následovalo projednání materiálů ekonomického odboru.  Na vědomí bylo vzato několik rozpočtových opatření, dále zápis z jednání finančního výboru.

Při projednávání materiálů majetkového oddělení se zastupitelé vyjadřovali k navrženým prodejům pozemků. Dlouhá diskuse proběhla kolem prodeje pozemku p.č. 4111/4 v k.ú. Kutná Hora. Zastupitel M. Krčík vznesl dotaz, zda se v posledním období jednalo o možném využití pozemků se Svazem zahrádkářů, v témže duchu se do diskuse připojila i Z. Moravčíková a M. Starý. J. Cihlář podal protinávrh na znění usnesení, ve kterém navrhl nesouhlas s  prodejem pozemku. Další jednání pak připomínalo jízdu na tobogánu, přestože předchozí jednání zastupitelstva v březnu doporučilo zájemkyni, aby si místo 400m2 zakoupila 800m2, a tak vyčistila silně zanedbanou a znečistěnou plochu v nejbližším okolí jejího domu, pak to samé zastupitelstvo rozpoutalo diskusi, jejímž vrcholem byl návrh I. Šalátka na  úpravu ceny pozemku ze 100,-Kč na nejprve 800 – 1000,-Kč, pak na 250,-Kč za m2. Přitom původní cena byla navržena na základě posudku znalce, tedy přesně tak, jak to zastupitelé v březnu požadovali. Výsledkem jednání  byl nesouhlas s prodejem, pro bylo pouze 13 zastupitelů, a i nadále neupravený a zarostlý prostor na území města.

Odbor správy majetku předložil k projednání a ke schválení několik materiálů. Schváleno bylo umístění trvalé stavby na pozemku města.   – rampy pro imobilní osoby v ul. Masarykova. Další materiál přinesl prakticky to samé, pouze nešlo o rampu, ale o umístění stavby teplovodu budovaného společností KH Tebis – propojení KK 4 a BK 10. Šlo tedy o totožný případ, přesto nebylo umístění stavby odsouhlaseno. Z. Moravčíková uvedla, že takový souhlas není třeba, stačí souhlas členů Rady města. Členové souhlasili s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu kapličky do majetku města vybudované u sv. Lazara občanským sdružením Denemark.  Schváleny byly další žádosti  na poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek v rámci investiční akce Kutnohorsko – Čáslavsko.

V závěru jednání tohoto zastupitelstva vystoupil J. Bartoň a vrátil se k vystoupení pana Kopeckého z úvodu jednání. Uvedl, že by se na zimním stadionu měl provozovat divácky atraktivní hokej, tím měl na mysli hokej seniorský. Doporučil zastupitelům schválit stejný model, jako v minulých letech. Podle této vize by se TJ Sršni přihlásili do Krajské ligy Pardubického kraje, celá věc spěchá, protože je třeba se přihlásit do konce května. Dále uvedl, že zimní stadion, hokej a sport je jedno ze zajímavých témat pro příští komunální volby v roce 2014. Navázal na příspěvek I. Šalátka ohledně možností využít prostředky z výtěžku výherních hracích přístrojů a doporučil, aby byla vytvořena rozpočtová položka, kam by se vložilo 205000,-Kč, tyto prostředky by byly poskytnuty TJ Sršni a byla by jim i připravena smlouva k pronájmu ledové plochy. K tomuto návrhu se vyjadřovali jednotliví zastupitelé následovně. J.Franc uvedl, že se jedná o závažný materiál, který postrádá dlouhodobou koncepci.  Jeho autoři vyvinuli i určitý tlak na vedení města, aby prosadili svoje požadavky. Dále uvedl, že před dvěma lety bylo jasně stanoveno, že město bude podporovat mládežnický hokej a sport. Doporučil, aby byly finance použity spíše na dokončení plánovaného opláštění ZS. I. Šalátek uvedl, že pro podporu této myšlenky byli osloveni asi všichni zastupitelé a že by se konečně mohl hrát v Kutné Hoře hokej, na který by  lidi chodili. K. Koubský vysvětlil, že existují dva různé oddíly – SK Sršni a TJ Sršni, byl zásadně proti soutěži v Pardubickém kraji. Naopak doporučil podpořit SK Sršni a jejich dobře nastavený model přípravy a práci s mládeží. V témže duchu vystoupil trenér Sk Sršni R. Bláha, který uvedl, že pro něho je v současnosti prioritou mládež.  Pokud je ale tým budovám uměle – TJ mají v současné době k dispozici pouze sedm hráčů, jde skoro vždycky o problematickou záležitost. P. Sirotek, člen SK Sršni uvedl v závěru celé diskuse, že jsou lidem předkládány zavádějící informace. SK mají totiž také seniorskou kategorii, která hraje krajskou ligu Středočeského kraje. Letos se tito hráči umístili na 3. místě. Následovalo hlasování, při kterém návrh podpořilo pouze osm zastupitelů.

Naopak většina přítomných – celkem 23 podpořila návrh na zřízení pracovní skupiny, která v určitém časovém horizontu předloží  – nejlépe na červnové jednání – ZM zprávu o výherních hracích přístrojích na území města.
Zápis ze zasedání v plném znění najdete ZDE.

Dana Vepřková, místostarostka

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu