Níže uveřejnění text je odpovědí na „otevřený dopis“ šestice kutnohorských zastupitelů, Martina Starého, Zdeňka Hadrovského, Ladislava Latislava, Lenky Frankovicové, Karla Ptáčka a Ivo Šalátka ze dne 25. února letošního roku. Text „otevřeného dopisu“ i text první odpovědi na otázky ohledně KH Tebis najdete v příloze.

Vážení zastupitelé,

K Vašemu „Otevřenému dopisu“ z 25. 2. 2013 uvádím následující:

Na minulý dopis skupiny zastupitelů z 19.12.2012 (podepsaný nečitelnými podpisy – s výjimkou podpisu Ing. Moravčíkové) jsem odpověděl  9.1.2013 (tedy bezprostředně po vánočních svátcích a prvním jednání Rady) dopisem Ing. Moravčíkové s tím, že jsme ji požádali o předání tohoto dopisu ostatním signatářům. V dopise (viz příloha) jsou vysvětleny základní otázky týkající se propojení obou teplárenských okrsků. Další detaily byly vysvětleny na pracovním jednání Zastupitelstva 23. 1.2013, kde bylo možné poptat se na veškeré další informace týkající se jak propojení, tak i dalších oblastí činnosti KH Tebis, s.r.o. Většina z Vás se tohoto jednání Zastupitelstva bez omluvy nezúčastnila.

Jak mě asi znáte, mám rád, když se věci nazývají pravým jménem, a tak si v této souvislosti  nemohu odpustit drobnou osobní poznámku o tom, že jsem nabyl přesvědčení, že ve skutečnosti někteří z Vás (a to ti, kteří iniciují mediální aktivity i sepsání dopisů podobných tomu, na který odpovídám) nestojí o objektivní informace, ale využívají téma KH Tebis, přechod na využití biomasy, propojení kotelen atd. jako téma svých osobních politických útoků proti stávající radnici. A řada indicií svědčí i o tom, že tyto aktivity souvisí i se zájmem určitých „podnikatelských“ skupin, které v minulosti usilovaly a zjevně nadále usilují o ovládnutí KH Tebis, resp. alespoň o dosažení dílčích podnikatelských výhod. Jistě není náhodou, že jeden z Vás, Bc. Martin Starý, který je iniciátorem Vašich aktivit, je podnikatelsky spojený s panem Tomášem Zachem (viz Obchodní rejstřík – Pivovar Kutná Hora, s.r.o.). O minulém působení pana Tomáše Zacha v souvislosti s KH Tebis i s jeho dalšími aktivitami v Kutné Hoře (Vitamina) jste jistě informováni. Nebo se mýlím? Vy, kteří jste připojili svoje podpisy k podpisu M.Starého, o těchto věcech nevíte?

Vím, že problematika KH Tebisu je složitá jak po stránce technické, tak i ekonomické a právní. V minulých dvou letech jsme já i moji kolegové věnovali enormní úsilí vysvětlování všech faktů i souvislostí.  Nechci Vás podezírat z toho, že nejste schopni tyto informace vstřebat a zpracovat. Opět si však dovolím nazvat věci natvrdo a pravým jménem: Vy ty věci zkrátka slyšet a pochopit nechcete. Nebo se mýlím už v prvním předpokladu? Proč je pro Vás sdělení, že se jedná o „zásadní strategické rozhodnutí“ natolik nepřijatelné? Nesouhlasíte s výkladem tohoto strategického rozhodnutí? V čem?

V dopise se zmiňujete  o prezentaci, kterou považujete „za nepodstatné shrnutí historie firmy…“. Dovoluji si Vás upozornit, že se odvoláváte na zkrácenou verzi prezentace, která byla následně publikována, avšak bez údajů, které mohou být pokládány za obchodní tajemství. Na pracovním jednání Zastupitelstva byly prezentovány podrobné ekonomické údaje. Je opravdu smutné, že většina z Vás podepsaných pohrdá mandátem zastupitelů, nezúčastní se důležitých jednání a namísto toho se uchyluje k mediálním exhibicím.    Je pravda, že na pracovním jednání 23.1. byla prezentována historie firmy KH Tebis. Byly zmíněny některé zajímavé skutečnosti včetně využití politických tlaků, v jejichž tradici pokračujete. Na zmíněném pracovním jednání však byla prezentována řada číselných údajů, které Vám asi bohužel nejsou známy. Můžeme tedy pracovní jednání Zastupitelstva zopakovat. Máte zájem? Přijdete? Nebo se budete věcnému jednání a korektním informacím opět vyhýbat? Jaký je Váš pohled na strategii dalšího působení KH Tebis? Souhlasíte s nutností udržet konkurenceschopnost, tj. minimalizovat cenu tepla a rozšiřovat okruh zákazníků? Zajímá Vás to?

V dopise zmiňujete, že jste se rozhodli komunikovat se mnou přes média. Tento postup není šťastný. Jestliže je Vaším komunikačním médiem portál www.svoboda.info, tak Vám musím sdělit, že toto médium, které staví svůj obchodní úspěch na ubohých anonymních diskusích, lžích a pomluvách a navíc je vlastněno a provozováno člověkem rozhodně ne nezávislým (viz kandidatura p. R.Svobody v posledních komunálních volbách na kandidátce s ing. Latislavem) již delší dobu nečtu. Může Vám tedy sloužit nikoli pro veřejnou komunikaci se mnou, ale pouze pro vlastní veřejnou exhibici. Pro tento účel Vám zajisté poslouží ochotně a víc než dobře.

A na závěr se dostávám k Vašim třem dotazům. Sice jsem je už vysvětlil v dopise adresovaném Ing. Moravčíkové (viz příloha), ale zrekapituluji ještě jednou:

Ad 1/ Návratnost investice (ta díky současné nabídce prací ve stavebnictví pravděpodobně nepřesáhne 12 mil. Kč) lze vyčíslit například velmi jednoduše návratností z nájemného. To činí 9 mil. Kč/rok, tj. návratnost 1,4 roku. Jistě namítnete, že toto není metodicky správný výpočet návratnosti investice. Jednoznačná metodika výpočtu návratnosti v tomto případě skutečně neexistuje. Hlavním důvodem je strategický zájem, který lze stručně charakterizovat tak, že propojení okrsků umožní dodávky levného tepla do okrsku Šipší a umožní i dodávku tepla do celého systému CZT (centrální zásobování teplem)  z jednoho zdroje. Tento přínos, resp. návratnost v tomto pojetí, nelze jednoduše vyčíslit. Jestliže však k této investici nedojde, hrozí odpojování domů a spotřebitelů od CZT, tlak na snížení nájemného, následně růst ceny tepla vlivem fixních nákladů a vyšší ceny paliva a jako důsledek kolaps systému CZT se všemi sociálními dopady. Jestliže je Váš zájem o tuto problematiku opravdový, tak jsou Vám jistě tyto skutečnosti a hrozby známy a možná je Vám znám i znepokojivý stav soustav CZT v jiných městech.

Ad 2/ Město se k této investici rozhodlo z několika důvodů: tato investice  umožní  přechod na levnější a ekologicky přijatelnější zdroj tepla s dlouhodobými zárukami ceny a kvality dodávek. Propojení okrsků rovněž umožní odstavení dosluhujících zařízení (plynových kotelen), resp. jejich odstavení do záložního/pohotovostního režimu. V létě tedy například nebude nutné pro dodávky teplé vody provozovat dvě kotelny. V případě jakéhokoli zásadního problému na straně zdrojů tepla umožní propojení okrsků vytápění z jednoho záložního zdroje.  Jedná se o technicky poměrně složitou záležitost, jejíž detaily Vám rád vysvětlí jednatel KH Tebis.

Ad 3/ Propojení okrsků skutečně mohla investovat/realizovat společnost EC Kutná Hora, která bude dodávat teplo do města. Již od začátku našeho vyjednávání s touto společností jsme tuto možnost vyloučili, neboť jsme přesvědčeni, že investorem a vlastníkem rozvodné soustavy CZT má být město. Vlastnictví jedné části rozvodného systému jiným subjektem by vedlo jedině k problémům a případný soukromý investor by samozřejmě zahrnul náklady na investici do ceny dodávaného tepla. Vzhledem k významu CZT pro sociální situaci ve městě pokládáme vlastnictví systému městem za správné a v současné době za optimální.

Jak je Vám jistě známo (nebo alespoň iniciátorům Vašich aktivit), otázku propojení obou okrsků CZT prověřovala v minulých týdnech na základě anonymního udání kriminální policie a Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Obě tyto instituce konstatovaly, že tato záležitost je v souladu se zákonem.

Tento dopis prosím pokládejte za osobní odpověď na Váš dopis adresovaný mně 25.2.2013. Jeho obsah nebyl projednáván ani dozorčí radou KH Tebis, s.r.o. ani Radou města Kutná Hora.

S pozdravem

RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta Kutné Hory

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu