Letošní čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 25. června v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Na programu je, mimo jiné, výstavba sportovní haly, dopis malínských občanů nespokojených s prací osadního výboru či informace Městské policie o realizaci programu prevence kriminality.

Program

I.   Zahájení

II.   Schválení programu

III.   Dotazy a připomínky občanů

IV.    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

V.   Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01    Závěrečný účet DSO České dědictví UNESCO za rok 2012

1/02    Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2012

1/03    Jmenování člena Kontrolního výboru

1/03    Změny v Osadním výboru měst. části Vrchlice-Žižkov

1/04    Novelizace Jednacího řádu ZM

1/05     Návrh zastupitele p. Šorčíka – zveřejnění veřejných zakázek

1/06    Návrh zastupitele p. Krčíka – odprodej pozemku č. 4596/1

1/07    Dopis – nespokojenost malínských občanů s prací osadního výboru

Materiály ekonomického odboru

2/01   Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2012

2/02   Závěrečný účet za rok 2012

2/03   Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 21 ;22 ; 24; 25; 27

2/04   Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/05   Zápis Finančnímu výboru

2/06   Závěrečný účet DSO – Mikroregion Kutnohorsko za rok 2012

2/07   Změna stanov DSO Mikroregion Kutnohorsko

2/11   Kupní smlouva č.5 na prodej nemovitostí na Katlově

2/12   Zřízení zástavního práva k nemovitostem na Katlově

2/13   Prodej části pozemku v Kutné Hoře (p. Flachs)

2/14   Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec (ČEZ Distribuce, a.s.)

2/15   Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí. Špírová)

2/16   Prodej objektu v Kutné Hoře formou VŘ

2/17   Prodej objektu v Perštejnci formou VŘ

2/18   Prodej pozemků, včetně studny, v Kutné Hoře (p. Beneš)

2/19   Odkoupení pozemků ve Zbraslavicích  (Česká pošta, s.p.)

2/20   Odkoupení pozemků v KH (Oblastní podnik služeb,s.p. v likvidaci)

2/21   Odkoupení pozemků v Kutné Hoře (pí. Danišová)

2/22   Odkoupení lesních pozemků v Kutné Hoře (Lesy ČR, s.p.)

2/23   Prodej pozemku v k.ú. Záboří nad Labem

2/24   Změna katastrální hranice mezi k.ú. Církvice, K. Hora, Malín, Neškaredice

2/25   Plnění usnesení ZM- žádost o prodloužení termínů usnesení

2/26   Odvolání proti nepřijetí usnesení ZM (pí Fuchsová)

Materiály odboru správy majetku

3/01   Dohoda o splácení dluhu – p. Levý

3/02   Prominutí poplatku z prodlení – pí Flaksová

3/50   Vybudování teplovodního propojení okrsků BK4 a BK10

3/51   Prodej část kanalizačního řadu – ul. Sportovců

3/95   Rozpočtová opatření – OSM – TO č. 9/13

Materiály odboru rozvoje a územního plánování

5/01    Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek

5/02    Rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2013  (VŘ II)

Materiál odboru investic

6/01    Uzavření dodatku ke sml. o poskytnutí dotace (sport. kulturní zařízení Malín)

6/02    Výstavba sport. haly Kamenná stezka

Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01    Schválení Akčního plánu soc. začleňování pro město K.Hora

Materiály kontrolního výboru

8/01    Zápis kontrolního výboru

8/02    Zápis o kontrole kontrolního výboru (granty)

8/03    Zápis o kontrole kontrolního výboru (půjčky FRB)

Materiály Městské policie

9/01    Rozpočtové opatření MP č. 1

9/02    Realizace Programu prevence kriminality

9/03    Materiál k novému projektu bude předložen dodatečně

VI.        Odložené materiály

3/50    Informativní zpráva k zookoutku (o.s. Denemark)

VII.       Různé

VIII.      Závěr

 

.

Zavřít menu