Páté zasedání Zastupitelstva města v roce 2014 se bude konat v úterý 24. června 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu jsou, mimo jiné, schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2013 či udělení čestného občanství.

.

.
Program 

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Prezentace – nízkoprahové sociální služby (Prostor Kolín)

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Udělení čestného občanství

Materiály ekonomického odboru

2/01 Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2013
2/02 Závěrečný účet za rok 2013
2/03 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12
2/04 Přijetí investičního úvěru- RO č.13
2/05 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14
2/06 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/07 Změna smlouvy o půjčce pro Průvodcovskou službu
2/08 Zápis finančního výboru
2/11 Bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Kutná Hora od ČR – ÚZSVM
2/12 Prodej pozemku v k.ú. Neškaredice (ČEZ Distribuce, a.s.)
2/13 Prodej části pozemku v Kutné Hoře (pí Kosová)
2/14 Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (HPH, spol s.r.o.)
2/15 Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (ul. Bělocerkevská)
2/16 Odkup části pozemků v k.ú. Kutná Hora (ul. Vajdova)
2/17 Odkup areálu bývalé cihelny v Kutné Hoře

Materiály odboru správy majetku

3/01 Prominutí poplatku z prodlení – p. Pober
3/02 Dotace na akci „Setkání u Tyla“ –  Divadelní minigalerie
3/03 Dohoda o splácení dluhu – Hromádkovi
3/04 Informativní zpráva k naplňování „Bytová koncepce Města K.Hora“
3/50 Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů – Město Čáslav
3/95 Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 11 -12/14

Materiál odboru památkové péče a školství

4/01 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 3 (registrovaní žáci)
4/02 Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na seznam UNESCO

Materiály odboru rozvoje a územního plánování

5/01 Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
5/02 Pořízení nového Územního plánu pro město KH
5/03 Poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ

Materiál odboru investic

6/01 Regenerace zelně  – přijetí dotace, uzavření smlouvy

Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Mimořádná finanční podpora Povídej z.s. na rok 2014

Materiály městské policie

9/01 Rozpočtové opatření POL č. 4

9/02 Realizace programu prevence kriminality v roce 2014

Odložené materiály

2/20      Zřízení předkupního práva – rybník Pohan s  pozemky (p. Vágner)

VII. Různé

VIII. Závěr

 

.

Zavřít menu