Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 28. března 2017 od 16:00 v Rytířském sále Vlašského dvora.

 

 

Program:

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Zaslané materiály

1) Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Nařízení vlády O odměnách za výkon funkce členům ZM
1/02 Zápisy Osadního výboru Malín (doplněn zápis)
1/03 Složení osadních výborů na území města Kutná Hora
1/04 Seznam hrobů významných osobností města Kutné Hory
1/05 Navázání spolupráce s městem Dujiangyan v čínské provincii Sichuan
1/06 Proplacení biomonitoringu na území Malína
1/07 Změna systému městské autobusové dopravy

2) Materiály ekonomického odboru
2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2016
2/02 Zápis finančního výboru
2/03 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 – 2022
2/04 Rozpočtová opatření přijatá Radou města

3) Materiály odboru správy majetku
3/01 Směna pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Votruba)
3/02 Směna lesních pozemků
3/03 Převod práv a povinností z uzavřených smluv (p.Vágner)
3/04 Prodej pozemku v k.ú. Malín (p. Skokan)
3/05 Prodej části pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Č. Janovice)
3/06 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jindráčková)
3/07 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pechancová)
3/08 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Obešlo, pí Drábková)
3/09 Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Kutná Hora (pí Malkovská)
3/10 Odkup pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda)
3/11 Prominutí sankce z prodlení (p. Červeňák)

4) Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Závěrečná zpráva Programu regenerace MPR
4/02 Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města
4/03 Rozdělení fin. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
4/04 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 4
4/05 OZV o stanovení škol. obvodů spádových MŠ a ZŠ
4/06 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 5
4/07 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 10
4/08 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 12
4/09 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 11

5) Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování
5/01 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

6) Materiál odboru investic
6/01 Rozpočtové opatření IO č. 2 (dodáno dodatečně)
6/02 Změna zřizovací listiny PO Městská knihovna
6/50 Sml. o budoucí sml. darovací – lokalita „Malá Třešňovka“
6/51 Darovací smlouva – veřejné osvětlení v ulici U Kola
6/52 Rozbor způsobu stanovení ceny dodávané tepelné energie

7) Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby)
7/02 Příspěvkový program (granty) – sociální oblast
7/03 VPS o poskytnutí dotace na rok 2017 (sociální služby)
7/04 Odpověď na žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V. Odložené materiály
4/04 Souhlas ke spoluúčasti na dotaci „Snížení energetické náročnosti budov“

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VII. Různé

VIII. Závěr

Zavřít menu