Kutná Hora je finančně zdravá, shodli se členové finančního výboru!

Finanční výbor města požádal společnost CityFinance ekonoma Luďka Tesaře, jenž se od roku 1998 specializuje na ekonomiku měst a obcí, o nezávislou analýzu stavu městského hospodaření. Ten následně na požádání starosty Martina Starého prezentoval zastupitelům i veřejnosti své závěry ve středu 15. března v Rytířském sále Vlašského dvora.

Ekonom Tesař vyzdvihl především celkový stav finančního zdraví Kutné Hory, kladně hodnotil připravované investiční projekty. Zastupitelům doporučil s ohledem na současnou výjimečnou situaci na bankovním trhu konsolidovat stávající úvěry a přijmout jeden nový do celkové výše až 370 milionů korun s dobou čerpání 5 let a splácení 20 let.
 
 
Privatizace bytů
Jednoznačně za správnou označil privatizaci stovek stávajících městských bytů. Je přesvědčen, že město nemá podnikat v bytové oblasti, byty mají patřit občanům. Privatizací se zároveň zredukuje chod úřadu, čímž dojde k úspoře na výdajové stránce města. Tuto myšlenku jednomyslně podpořil i finanční výbor.
 
 
Ucelené řešení
Obnova městského majetku by dle jeho názoru neměla probíhat nesystematicky po nahodilých částech, nýbrž v rámci komplexního plánu. Jako příklad uvedl krytý bazén, který doporučuje dočasně uzavřít a provést generální rekonstrukci namísto částečného zateplení, které ve finále problém neřeší.
 
 
Šetřit na výdajích
Jedna z mála výtek, kterých se městu dostalo, byla ke zvýšeným nákladům na jeho provoz. K optimalizaci by mohlo dojít např. změnou právní formy městských společností a organizací.
 
 
Strategický plán
Rovněž doporučil vypracovat strategický plán rozvoje, který Kutné Hoře chybí. Vůli takový plán připravit projevili zastupitelé napříč politickým spektrem.
 
 
Zrušit dotace
Pro některé překvapivě Luděk Tesař nedoporučuje přijímat dotace za každou cenu. Nejen že křiví trh, ale často jejich podmínky až příliš svazují příjemcům ruce. Město má dostatečné finanční prostředky na to, aby investiční akce financovalo ze svého.
 
 
Finanční výbor táhne za jeden provaz
Po prezentaci zasedli členové finančního výboru s přizvanými hosty (radní Tomáš Pilc za Kutnohorskou změnu a Josef Kraus za ANO) a debatovali nad zmíněnými problémy města. Všichni přítomní, ač z různých volebních stran, našli vzácnou shodu a doporučili zastupitelstvu konkrétní postup:

1) Schválit přijetí úvěrového rámce ve výši 150 milionů korun.

2) Financované investice musí zvýšit hodnotu majetku města a negenerovat budoucí mandatorní výdaje.

3) Čerpání musí podléhat souhlasu minimálně 18 členů zastupitelstva a být v souladu s vyjádřením finančního výboru, případně investiční komise.

4) Úvěrový rámec bude zapracován do střednědobého plánu s dobou čerpání v letech 2017–2019 a splácení v letech 2020–2034.

5) Investice, které budou z úvěru financovány, musí projít na úrovni zastupitelstva města diskuzí a svědomitým výběrem.

6) Odbor správy majetku by měl vypracovat analýzu možností budoucí privatizace městských bytů.

Jestliže zastupitelé dodrží uvedený postup doporučený členy finančního výboru, lze očekávat vzácnou shodu i na úrovni zastupitelstva města, kdy se podaří započaté klíčové investiční akce úspěšně dokončit i v příštím volebním období, a nastolit tak v Kutné Hoře kontinuitu nově utvořeného strategického plánu. Držme jim palce.

Radim Fedorovič,
předseda finančního výboru

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu