Pozvánka: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 14. května

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 14. května od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.

Program: I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Návštěvy:
 představení projektu Živé město
 Jakub Vágner (k projednávaným materiálům č. 3/15-16)
 radní KÚ JUDr. Robert Bezděk a ředitel KH nemocnice MUDr. Petr Geřábek
IV. Dotazy a připomínky občanů
V. Zaslané materiály
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Zápisy osadních výborů
1/02 Vstup do spolku Partnerství pro městskou mobilitu. z.s.
1/03 Žádost basketbal. akademie GBA – využití sportovní haly Klimeška
1/04 Návrh člena ZM p. Krause – Podnět kontrolnímu výboru
2. Materiály ekonomického odboru
2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 3. 2019
2/02 Obnovení kontokorentního úvěru
2/03 Zápis Finančního výboru
3. Materiály správy majetku
3/01 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
3/02 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
3/03 Směna částí pozemků v k.ú. Kutná Hora (MKH x Dusbabovi, Zimová)
3/04 Směna částí pozemků v k.ú. Kutná Hora (MKH x Pekárková, Pospíšilová)
3/05 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Líbal)
3/06 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Plesník)
3/07 Prodej části pozemku v k.ú. Zhoř u Červ. Janovic (manž. Pospíšilovi)
3/08 Prodej části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková)
3/09 Prodej stavby vodárenského domku a dvou studní v k.ú. Neškaredice
3/10 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (SVJ Družební 602)
3/11 Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (FP Majetková a.s.)
3/12 Odkup pozemků v k.ú. Perštejnec (Farma Duha, s.r.o.)
3/13 Nevyužití předkupního práva na id. 1/9 pozemků v k.ú. Miskovice
3/14 Změna katastrální hranice mezi k.ú. Bylany a k.ú. Kutná Hora
3/15 Inf. zpráva ke směně lesních pozemků (p. Vágner)
3/16 Inf. zpráva k žádosti o pronájem rybníka Medenice (p. Vágner)
4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 5
4/02 Návrh na udělení Čestného občanství města Kutná Hora
4/03 Uzavření VPS (p. Sádlo)
4/04 Uzavření VPS (EGUS INVEST a.s.)
4/05 Uzavření VPS (manž. Grenarovi)
4/06 Uzavření VPS (p. Dáňa)
4/07 Uzavření VPS (manž. Hegerovi)
4/08 Uzavření VPS (manž. Končičtí)
4/09 Uzavření VPS (p. Černý)
4/10 Uzavření VPS (p. Cón)
4/11 Uzavření VPS (p. Kolář)
4/12 Uzavření VPS (pí. Jarošová)
4/13 Uzavření VPS (manž. Tihelkovi)
4/14 Uzavření VPS (pí. Dlouhá)
4/15 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost – arci. K. Hora)
4/16 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost – arci. K. Hora)
4/17 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost K.H.- Sedlec)
4/18 Uzavření VPS (Římskokatol. farnost K.H.- Sedlec)
4/19 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 a uzavření VPS
4/20 Roční monitorovací zpráva UNESCO za rok 2018
4/21 Uzavření VPS (pí. Pozemská)
4/22 Uzavření VPS (p. Pospíšil)
4/23 Uzavření VPS (JE plus EM 2016, s.r.o.)
6. Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01 Informace o průběhu pořizování Územního plánu Kutná Hora
7. Materiály odboru investic
6/01 Příspěvek na spoluúčast k dotaci na rekonstrukci fotbal. hřiště Lorec
6/02 Změny Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o.
8. Materiály odboru sociálního
7/01 Poskytnutí finanční podpory organizaci Linka bezpečí, z. s.
9. Materiály odd. útvaru interního auditu
8/01 Zápis Kontrolního výboru ZM
8/02 OZV Města Kutná Hora č. 02/2019 (o nočním klidu)
8/03 Úplné znění zřizovacích listin PO zřízených Městem Kutná Hora
VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VII. Různé
VIII. Závěr

Zavřít menu