Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., rozhodla o částečném oddlužení společnosti a převzetí závazků spojených s udržitelností projektů s předchozí dotací ROP Střední Čechy.

.
Tomuto rozhodnutí předcházela jednání dozorčí rady Průvodcovské služby. Ta doporučila transformaci společnosti na příspěvkovou organizaci. Následná jednání s auditorem a ekonomickým odborem MÚ však ukázala, že toto řešení je ekonomicky nevýhodné.  Rada města pak ustanovila dvě pracovní skupiny. Jedna se zabývala ekonomickou otázkou, druhá vyhodnotila problematiku personální.  Výsledkem jejich práce byl návrh navýšení základního kapitálu Průvodcovské služby o 750 000 Kč, přechodu destinačního managementu, realizujícího projekty ROP na Město a sestavení splátkového kalendáře na úhradu závazků společnosti vůči Městu. Tyto kroky vedly současně ke zřízení nového Oddělení cestovního ruchu a marketingu na městském úřadu od 1. července 2014, kam přejde zejména destinační management a informační centra. Město Kutná Hora tak reaguje na rostoucí význam turistického ruchu pro Kutnou Horu a okolní region z dlouhodobého, strategického pohledu. Vytváří tak předpoklady pro koordinací klíčových hráčů v oblasti turistického ruchu, podporu neziskových organizací, malých a středních podnikatelů, s výsledným efektem udržení a zvyšování zaměstnanosti.

Mgr. Dana Vepřková, místostarostka

 
Průvodcovská služba Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, byla založena na základě usnesení Městského zastupitelstva Kutná Hora č. 93/96 dne 31. 10. 1996. Zakladatelská listina byla sepsána notářským zápisem č. 253/96 dne 21. 11. 1996, do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze byla společnost zapsána dne 17. 1. 1997 (oddíl C, vložka 49660). Jako předmět podnikání byl zapsán nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, průvodcovská činnost, provozování cestovní kanceláře a směnárenská činnost. Usnesením č. 986/01 ze dne 21. 11. 2001 bylo Radou města Kutná Hora ve funkci valné hromady společnosti uloženo jednatelce, aby připravila návrh na sloučení činností společností Kulturní a informační centrum města Kutné Hory s.r.o. a Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., termín byl stanoven na 31. 3. 2002. Činnost Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. (dále jen PSKH) byla následně rozšířena o činnost informačních kanceláří, pořádání kulturních produkcí, zprostředkování služeb, zajištění ostrahy aj. Od 1. 4. 2002 společnost zajišťovala kromě původních aktivit (průvodcovská služba ve Vlašském dvoře, okružní prohlídky města, prodej upomínkových předmětů a směnárna) také provoz Pultu centrální ochrany, provoz Informačního centra, tzv. Domečku v Barborské ulici, kaple Božího těla a kostela sv. Jana Nepomuckého. PSKH rovněž převzala závazek zajišťovat pro Město Kutná Hora propagační a marketingovou činnost podle Komisionářské smlouvy ze dne 16. 6. 2000. Podle názorů odborné veřejnosti vykonávala PSKH vždy činnost na vysoké profesionální úrovni: např. v roce 2007 bylo kutnohorské IC hodnoceno na 1. místě v kategorii „Nejlepší informační centrum v ČR“ (soutěž „Náš kraj 2007“, čímž navázalo na úspěchy z minulých let – 3. místo z roku 2005 a 2. místo za rok 2004). Respektu a uznání ze strany odborné veřejnosti na celostátní úrovni se Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. těší stále. Hlavním zdrojem výnosů PSKH bylo vždy vstupné z Vlašského dvora, návštěvnost Vlašského dvora v letech 2004 – 2007 byla v průměru 75 tisíc návštěvníků ročně. Od roku 2008 se však počet návštěvníků začal snižovat – jednak počátečními projevy ekonomické krize, jednak rostoucí konkurencí ostatních památkových objektů. S klesajícími výnosy nemohla PSKH dostát závazkům plynoucím z Komisionářské smlouvy s Městem Kutná Hora, proto se souhlasem Rady města požádala v červenci 2008 o dotaci v rámci 18. výzvy Regionálního operačního programu Střední Čechy.
PSKH byla jediným subjektem ve Středočeském kraji, kterému byla přiznána dotace na dva projekty: Řízení nabídky cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí (zřízení destinačního managementu) a Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí (zvýšení povědomí o Kutné Hoře, rozšíření spektra propagačních nástrojů). Na uvedené projekty navázal od roku 2011 projekt podaný v rámci 57. výzvy ROP – Destinace Kutná Hora a okolí, jeden den nestačí. Podstatou všech tří projektů bylo zajištění propagace města Kutná Hora, nikoliv propagace aktivit Průvodcovské služby či Vlašského dvora (z pravidel pro poskytování dotace vyplývá, že daný subjekt nemůže využívat prostředky k cílené propagaci svých výdělečných aktivit). Realizace projektů byla velice časově i finančně náročná, bez ohledu na poskytnutou dotaci. Celková přiznaná výše dotace byla 7 073 060 Kč, ovšem způsobilé výdaje projektu byly ve výši 8 267 541 Kč. Na realizaci projektů PSKH v letech 2009 – 2012 vynaložila částku cca 1 200 000 Kč nad rámec poskytnuté dotace. V tzv. období udržitelnosti PSKH pokračuje v dříve dotovaných aktivitách, za rok 2013 náklady představovaly více než 1,1 mil. korun. Kofinancování výše uvedených projektů, následně financování v období udržitelnosti, klesající návštěvnost Vlašského dvora a současně skutečnost, že PSKH je z kutnohorských památkových objektů jediným plátcem DPH (růst snížené sazby z 5% na současných 15%) přivedlo společnost do opakované ztráty. Veškeré skutečnosti jsou podrobně popsány ve výročních zprávách PSKH, které jsou uloženy ve Sbírce listin Městského soudu v Praze.

Ivana Vopálková, jednatel společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o.

.

Zavřít menu