Sdělení pro občany města Kutná Hora – Analýza rizik na Kaňku

Město Kutná Hora se i nadále snaží řešit problematiku těžkých kovů v Kutné Hoře a to především v městské části Kaňk, kde byly na některých místech zjištěny nadlimitní hodnoty arsenu v půdě.

V loňském roce jsme využili dotační výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a požádali o dotaci na zpracování dokumentu, který bude podkladem do budoucna při řešení zabezpečení středověkých odvalů z dolů na Kaňku.  Výsledkem je již uskutečněné výběrové řízení s názvem Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk“ a uzavřená smlouva se společností Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, Paskov, která koordinuje a provádí práce na Kaňku. Dle schválené realizační dokumentace budou práce zahájeny v období od poloviny září do předání schválených výsledků práce na projektu. Podle harmonogramu s ukončením v polovině roku 2018. Tímto chceme požádat občany Kaňku o spolupráci při zapojení do zdravotní studie a respektování pohybu geologů v lokalitě.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování analýzy rizik staré ekologické zátěže téměř na celém území Kaňku. Dosavadními dílčími průzkumy byly v těžebních odpadech uložených na starých odvalech na Kaňku (pozůstatek historické hornické činnosti) zjištěny zvýšené koncentrace arsenu a některých dalších kovů a metaloidů. Cílem je provedení podrobných průzkumných prací, které poskytnou informace o stávajícím rozsahu a míře znečištění deponovaných těžebních odpadů, zemin a podzemních vod v okolí odvalů na lokalitě Kaňk. Dále je cílem poskytnout informace o možných preferenčních cestách šíření znečištění a vyjasnit pozice ohnisek znečištění a distribuci znečišťujících látek do okolí. K tomuto účelu je navrženo realizovat komplex průzkumných geologických prací. Účelem analýzy rizik je vyhodnotit míru rizika spojenou s existencí odvalů a navrhnout nápravná opatření pro odstranění, minimalizaci či eliminaci rizik.

Práce na projektu budou provádět odborní pracovníci zhotovitele ze společností Green Gas DPB, a.s. ve sdružení s EPS biotechnology, spol. s r.o., dále Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,  G Impuls Praha, s r.o. a LABTECH s.r.o.. Analýza rizik bude zpracována dle závazné osnovy metodického pokynu (Věstník MŽP č.3/2011).

Při zpracování bude v souladu s metodikami aplikován následující postup:

  • Identifikace a upřesnění zdrojů – ohnisek kontaminace, jejich popis, stanovení prioritních polutantů a jejich vlastností, popis a charakteristiky ovlivněného prostředí,
  • stanovení reálných expozičních scénářů,
  • definice ohrožených objektů – příjemců rizik, prioritní migrační cesty, zpracování koncepčního modelu,
  • identifikace a vyhodnocení rizik, hodnocení zdravotních a ekologických rizik a vyhodnocení celkového rizika,
  • doporučení cílových parametrů nápravných opatření a návrh jejich postupu.

Pro dosažení cíle úkolu je projektován metodicky ucelený soubor prací a činností, na základě jejichž provedení budou získány potřebné informace a výsledky měření a zkoušek, které poslouží k vyhodnocování a zpracování závěrů a doporučení.

Práce I. etapy jsou zahajovány projektovou přípravou a projednáváním vstupů na pozemky a řešením střetů zájmů pro následné dvě části terénních prací a měření:

  • geologicko – průzkumné práce, které sestávají z provedení komplexu geofyzikálních měření, technických vrtných a vzorkovacích prací, analytických rozborů odebraných vzorků zemin, hornin, podzemní a povrchové vody v akreditovaných laboratořích, geodetického zaměření sond a vrtů, inženýrsko-geologického posouzení hald.
  • zdravotně-hygienická měření a odběr vzorků u populace na Kaňku, sestávající z měření kvality ovzduší a sedimentovaného prachu a provádění prevalenční průřezové studie incidence nemocí a expozice arsenu a dalších kovů u obyvatelstva.

Ve II. etapě prací budou na základě vyhodnocení výsledků a informací z I. etapy situovány hydrogeologické průzkumné vrty za účelem měření a odběrů vzorků pro vyhodnocování chemismu vod a obsahů vybraných kovů v podzemní vodě a bude pokračovat dále dlouhodobý monitoring kvality ovzduší a sedimentovaného prachu v zájmovém území.

Po ukončení prací II. etapy bude následovat syntéza všech dostupných a získaných informací, výsledků měření a laboratorních zkoušek. Výsledky všech provedených měření a zjištění budou vyhodnoceny do závěrečné zprávy. Budou vypočteny a vyhodnoceny expoziční scénáře, vyhodnoceny zdravotní rizika a zpracována závěrečná zpráva s analýzou rizik.

V souvislosti s prováděním sledu, řízení a koordinace a vlastním prováděním geologicko-průzkumných technických prací v terénu, geofyzikálních měření na vytipovaných profilech a bodech zájmového území, vzorkování zemin, hornin a podzemní vody, geodetického zaměřování, zdravotně-hygienického měření a monitoringu, získávání zdravotního odběrového materiálu u populace na zkoumané lokalitě se budou v celém období realizace těchto prací pohybovat odborní pracovníci a technika společností zhotovitele. Všechny prováděné práce a činnosti budou prováděny a řízeny dle schválené realizační projektové dokumentace, podle příslušné legislativy a metodiky MŽP na základě vyřízených povolení a dohod o provádění prací na dotčených místech katastru a zejména podle pokynů Města Kutná Hora.

Kateřina Hladíková, Dan Kőhler 

Zavřít menu