Uzávěrka konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora je 9. listopadu

Rada města vyhlásila 21. října konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora: Školní jídelny Kutná Hora.

Bližší informace a požadavky na uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách města, nebo v textu níže. Uzávěrka přihlášek, které budou obsahovat veškeré požadované doklady, je do 9. listopadu včetně. Předpokládaný nástup nejdříve od 1. 1. 2021. Případné dotazy lze zaslat na e-mail: nechojdomova@mu.kutnahora.cz

Dočasným ředitelem organizace, která sdružuje tři školní jídelny a je zřizována městem, byl jmenován s platností od 16. října Jiří Lázňovský. Dosavadní ředitelku organizace Školní jídelny, která zároveň zastávala funkci vedoucí jedné z jídelen, kutnohorští radní 23. září z důvodu pochybení odvolali. „Na všech třech pracovištích byly prokázány nedostatky. Neprobíhalo poptávkové řízení na koupi potravin, neprobíhala školení kuchařek tak, aby mohly být v jídelníčcích uplatňovány nejnovější trendy ve stravování,“ uvádí v tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách města Jana Červená a Dana Vepřková, členky kontrolní stravovací skupiny.  Dosavadní ředitelka zůstane v organizaci na pozici vedoucí školní jídelny. Více informací v tiskové zprávě na webu města.

red

Níže kompletní znění vyhlášení konkursního řízení:

Rada města Kutná Hora

ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Kutná Hora:

Školní jídelny Kutná Hora, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

 

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

5 let praxe v zařízení veřejného stravování

znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství, znalost příslušných předpisů

 

Náležitosti písemné přihlášky:

formulace, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo

jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče

datum narození uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

korespondenční adresa uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu)

 

Přílohy k přihlášce:

doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – úředně ověřená kopie

doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pra­covního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) – úředně ověřené kopie

strukturovaný profesní životopis

koncepce dalšího rozvoje organizace v rozsahu max. dvou stran formátu A4

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele organizace (ne starší než 2 měsíce)

 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: nejdříve od 1. 1. 2021

 

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky s kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje organizace vlastnoručně podepište).

Přihlášku s doklady zašlete doporučeně na adresu: Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora v uzavřené obálce označené textem: „NEOTVÍRATKonkurs Školní jídelny Kutná Hora,“ s termínem doručení do 9. 11. 2020 včetně.

Případné dotazy lze zaslat na e-mail: nechojdomova@mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne 21. 10. 2020

 

Ing. Josef Viktora

starosta města Kutná Hora

Zavřít menu