Město Kutná Hora vyhlašuje dne 25. února 2016 podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa investiční referent – manažer projektů EU, zařazený v Odboru investic, úsek investic,  Městský úřad Kutná Hora.

.
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Kutná Hora, vyhlašuje dne 25. února 2016 podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

na obsazení pracovního místa investiční referent – manažer projektů EU, zařazený v Odboru investic, úsek investic,  Městský úřad Kutná Hora.

Místo výkonu práce:  Kutná Hora

Obecná charakteristika pracovní pozice: Příprava projektů, stavební dokumentace, výběrových řízení a žádostí o dotace, dohled nad realizací staveb, vedení administrativy spojené s realizací, vedení administrativy ve vztahu k národním dotačním titulům včetně následného monitoringu.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu NEURČITOU – nástup možný od 1.4.2016.

Platové zařazení: 10. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.

.
Uchazeč musí splňovat:

1. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

– je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona    č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
je způsobilý k právním úkonům
– bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy
– ovládá jednací jazyk

2. Požadavky MěÚ Kutná Hora:

– ke dni nástupu ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání technického směru
znalost zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona a zákona o obcích
– schopnost komunikace s klientem
– řidičské oprávnění skupiny „B“
– velmi dobrá znalost práce na PC
– samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita
– manažerské schopnosti
– vítána praxe v obdobné pracovní pozici

.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

– přesné označení výběrového řízení (pracovní pozice)
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního příslušníka
– datum a podpis uchazeče.

.
Uchazeč dále připojí k přihlášce tyto doklady:

– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, popř. čestné prohlášení
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– poskytnutí souhlasu se zpracováním a vedením svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách pro účely tohoto VŘ, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v termínu do 15.3.2016 včetně, písemně v obálce: 1. poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici investiční referent – manažer projektů EU, MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče. Podací razítko nejpozději s datem 15. 3. 2016

2. nebo předkládejte osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici investiční referent – manažer projektů EU MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději do 15.3.2016 včetně do 15:00 hodin.¨

Tel. kontakt : 327 710 235 – vedoucí Odboru investic  MěÚ KH, 327 710 231 – manažer projektů EU. V souladu se zák.č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, má vedoucí úřadu (tajemník) právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.

 Tomáš Hobl, tajemník MěÚ Kutná Hora

.

 

Zavřít menu