Město Kutná Hora vyhlašuje dne 24. února 2016 podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent společné státní správy a samosprávy – referent veřejné zeleně, zařazený v Odboru investic, technické oddělení –  Městský úřad Kutná Hora.

.
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Kutná Hora vyhlašuje dne 24. února 2016 podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

na obsazení pracovního místa: referent společné státní správy a samosprávy – referent veřejné zeleně, zařazený v Odboru investic, technické oddělení –  Městský úřad Kutná Hora.

Místo výkonu práce:  Kutná Hora

Obecná charakteristika pracovní pozice:

Pozice zahrnuje zajišťování správy veřejné zeleně, veřejných ploch, hřbitovů, dětských hřišť, veřejných záchodků, pronájmu pozemků a mobiliáře za vlastníka, včetně samostatného zpracování agend k jednotlivým oblastem. Dále zajišťování výběrových řízení na dodavatele služeb v daných oblastech, přípravu smluv včetně kontroly fakturace.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu NEURČITOU – nástup možný od 1.4.2016.

Platové zařazení: 9. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.

.
Uchazeč musí splňovat:

1. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním

občanem a má v ČR trvalý pobyt. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona
č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů

–  je způsobilý k právním úkonům

–  bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro

trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy

– ovládá jednací jazyk

.
2. Požadavky MěÚ Kutná Hora:

– ke dni nástupu ukončené minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou – zahradnického, přírodovědného či lesnického směru, absolutorium zahradnického směru a absolvování zahradnické fakulty výhodou

– řidičské oprávnění skupiny „B“

– znalost práce na PC

– samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita

– organizační a komunikační schopnosti

– znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

– vítána praxe ve výše uvedených oborech

.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

– přesné označení výběrového řízení (pracovní pozice)

– jméno, příjmení a titul uchazeče

– datum a místo narození uchazeče

– státní příslušnost uchazeče

– místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního příslušníka

– datum a podpis uchazeče.

.
Uchazeč dále připojí k přihlášce tyto doklady:

– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, popř. čestné prohlášení

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– poskytnutí souhlasu se zpracováním a vedením svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách pro účely tohoto VŘ, v souladu s ustanovením
§ 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v termínu do 15.3.2016 včetně, písemně v obálce:

1. poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici referent společné státní správy a samosprávy – referent veřejné zeleně, MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče. Podací razítko nejpozději s datem 15.3.2016.

  • 2. předkládejte osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici referent společné státní správ a samosprávy – referent veřejné zeleně, MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději do 15.3.2016 včetně do 15:00 hodin.

Tel. kontakt : 327 710 235 – vedoucí Odboru investic  MěÚ KH, 327 710 191, 184 – vedoucí technického oddělení.

V souladu se zák.č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, má vedoucí úřadu (tajemník) právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.

Tomáš HOBL, tajemník MěÚ Kutná Hora

.

 

Zavřít menu