Letošní druhé veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý devatenáctého března 2013 od čtyř hodin odpoledne v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu bude, mimo jiné, poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení či rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutná Hora.

 

Program II. zasedání zastupitelstva města Kutná Hora:

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

V.  Zaslané materiály

1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01  Zveřejňování záznamů ze ZM

1/02  Změna účasti obce ve spol.VHS Vrchlice–Maleč – odkup akcií

2. Materiály ekonomického odboru

2/01  Obnovení kontokorentního úvěru

2/02  Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/03  Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2012

2/04  Zápis Finančního výboru

2/11  Prodej pozemků v k.ú. Sedlec a k.ú. Kaňk (pí Drahorádová)

2/12  Prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (pí Růžičková)

2/13  Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Kostkovi)

2/14  Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Gottfriedovi)

2/15  Směna části pozemků v Kutné Hoře (man. Nykodýmovi)

2/16  Bezúpl. převod poz. od ČR – Státního pozemkového úřadu

2/17  Nabídka na odkoupení lesních pozemků v KH (Lesy ČR, s.p.)

3. Materiály odboru správy majetku

3/01  Prominutí úroku z prodlení – společnost Průvodcovská služba

3/02  Prominutí poplatku z prodlení – pí Kocourková

3/03  Odstoupení od budoucí kupní smlouvy (Benešova 647)

3/95  Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 1/13

4. Materiály odboru památkové péče

4/01  Rozpočtové opatření OPPŠ č. 1

4/02  Rozdělení prostředků z Fondu regenerace města pro r. 2013

4/03  Rozdělení prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ

5. Materiály odboru rozvoje a územního plánování

5/01  Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek

5/02  Rozdělení prostředků z FRB pro rok 2013

5/03  Poskytnutí přísp. na výstavbu kanal.přípojek MIMO akci KH-Čáslavsko

5/04  Poskytnutí půjček z FRB

5/05  Vyhlášení VŘ č. II na poskytování půjček z FRB

8. Materiály oddělení interního auditu

8/01  Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM

10. Materiály odboru dopravy a SH

10/01  Smlouva na úhradu prokazatelné ztráty linky PID č. 381

15.  Materiály oddělení kultury a CR

15/01  Granty 2013 – návrh na rozdělení prostředků

VI. Odložené materiály

3/50  Informativní zpráva k zookoutku (o.s. Denemark)

VII. Různé 

VIII. Závěr

 

 

.

Zavřít menu