Zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se koná v úterý 13. prosince 2016 od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.

 

 

 


Program:

I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Návštěva – MUDr. Heřmánek a MUDr. Chudomel (nemocnice)
IV. Dotazy a připomínky občanů
V. Zaslané materiály
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Žádost o spolupráci s Městem Kutná Hora (Pokhara v Nepálu)
1/02 Termíny jednání ZM v roce 2017
1/03 VPS – dotace pro Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO
1/04 Zápisy osadních výborů (doplněn)
1/05 MAD: Prošetření stavu ujetých a fakturovaných km
2. Materiály ekonomického odboru
2/01 OZV č. 4/2016 o zrušení OZV č. 9/2015 a 2/2016 (loterie)
2/02A Pozměňovací návrh rozpočtu p. Krause (+ příloha)
2/02B Pozměňovací návrh rozpočtu Ing. Králika
2/02 Rozpočet města na rok 2017
2/03 Závěrečné úpravy rozpočtu
2/04 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/05 Zápis Finančního výboru (dodatečně)
3. Materiály správy majetku
3/01 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Skokan)
3/02 Prodej části pozemku v k.ú. Perštejnec (spol. ČEZ Distribuce, a.s.)
3/03 Prodej pozemku v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE)
3/04 Prodej pozemků v k.ú. Kaňk (pí Ježková)
3/05 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Petrák)
3/06 Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (p. Janata)
3/07 Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČPP Transgas, s.p.)
3/08 Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land)
4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Aktualizace Programu regenerace MPR pro období 2017-2022
4/02 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 37
4/03 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 38
5. Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
5/02 Inf. zpráva zápůjčkám z FRB 2016 a vyhlášení VŘ na rok 2017
6. Materiál odboru investic
6/50 Rozpočtové opatření INV – TO č. 22
6/51 Rozpočtové opatření INV – TO č. 23
Inf. zpráva k provozním nákladům haly Klimeška
7. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Změna zřizovací listiny PO Pečovatelská služba KH
7/02 Zpráva o revizi 3. Komunitního plánu
7/03 Sociální služba Taxík Maxík
8. Materiál Odd. interního auditu
8/01 OZV Města KH č. 3/2016 o nočním klidu
9. Materiály Městské policie
9/01 Realizace Programu prevence kriminality MV ČR v roce 2017
9/02 Asistent prevence kriminality
10. Materiály odboru dopravy a SH
10/01 Sml. na zajištění provozování MAD v KH
10/02 Sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MAD linky do Poličan
12. Materiál správní odboru
12/01 Uzavření Dodatku č 1 VPS – přestupky
VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VII. Různé
VIII. Závěr

Zavřít menu