Město Kutná Hora je vlastníkem 583 bytových jednotek. Doby minulé, kdy byl bytový fond města pravidelně privatizován a příjmy z privatizace se ztrácely v městském rozpočtu dle aktuálních nákladových potřeb, jsou minulostí. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

S vědomím stupňující se problematiky péče o chátrající bytový fond ustanovila Rada města Kutná Hora v r. 2012 pracovní skupinu „Bydlení“ se záměrem stanovit bytovou koncepci města na základě aktuálního stavu a s výhledem pro roky příští. Do této doby žádná bytová koncepce neexistovala. Vývoj bytové koncepce byl průběžně konzultován v Radě města, závěry byly postupně již v průběhu tvorby realizovány a konečná verze byla schválena Radou města v lednu 2013, následně byla předložena na lednovém zasedání jako informativní zpráva zastupitelům.

Co se vlastně změní
Z rozpočtu města by měla být každoročně vyčleněna částka na opravu bytového fondu, odpovídající přibližně 50 % ročního výběru nájemného. Bude zrušen bytový pořadník, který neplnil svou funkci – žádné byty na základě pořadníku město po mnoho let nepřidělilo. Bude soustředěna pozornost zejména na nejžádanější, malometrážní byty. Ty budou přednostně opravovány a část z nich bude vyčleněna pro tzv. sociální byty. Tyto byty budou sloužit pro nízkopříjmové skupiny obyvatel – seniory, matky s dětmi samoživitelky, mladé rodiny s dětmi apod. Kriteriem pro úspěch ve výběrovém řízení nebude výše nájemného, ale sociální situace žadatele. Budou upravena pravidla pro přidělení bytů v domě pro seniory (DPS). Řada dalších změn je nyní ve fázi příprav.

Vznikla Bytová komise
Doposud byla poradním orgánem Města pro bytovou politiku Sociální komise. Od ledna 2013 byla ustanovena Bytová komise, která navázala svým personálním obsazením na pracovní skupinu „Bydlení“. Výstupy komise podléhají schválení Radou města. Bytová komise pracuje ve složení Mirka Hebrová (předsedkyně), Jiří Franc (místostarosta), Laďka Krčmářová (členka Rady města a předsedkyně komise sociální), Drahomíra Hurtová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví) a Jitka Gregorová (vedoucí oddělení správy nemovitostí). Posláním bytové komise je například koordinovat bytovou politiku města, monitorovat obsazování ubytoven, spolupracovat na přípravě pravidel pro výběrová řízení, vyhledávat vhodné byty k opravám a následujícímu využití, to vše ve spolupráci s Odborem správy majetku.

Hlavní důvody změn
Město musí reagovat na změny ve společnosti. Přibývá sociálně potřebných, počínaje mladými rodinami s dětmi, matkami samoživitelkami a seniory konče. Řada lidí již nezvládá vysoké nájmy a dostává se na hranu existenčního minima. Město je spoluzodpovědné za životní podmínky svých obyvatel a nemůže zhoršující se situaci ve společnosti nečinně přihlížet, pokud odpovídající nástroje nemá stát. V neposlední řadě pak nemůže město nadále ponechat v nedůstojném stavu stávající bytový fond.

 Jiří Franc, místostarosta Kutné Hory

.

Zavřít menu