Rada města

Za poslední měsíc rada města zasedala na 2 řádných a 1 mimořádném jednání. Níže zveřejňujeme přijatá usnesení.

47. zasedání rady města, 2. března 2016

Kancelář tajemníka

Jednatel městské společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. Robert Lukášek představil novou podobu městského zpravodaje Kutnohorské listy. Nejvýraznější viditelnou změnou je přechod od novinového formátu k měsíčnímu magazínu. Čtenářům kromě praktického formátu nabídne i moderní pojetí a rozsáhlejší koncepci tvorby vlastního obsahu.

Na základě doporučení IT komise se rada města rozhodla nepřijmout nabídku společnosti BiTEST Kutná Hora na prodloužení smlouvy o natáčení jednání zastupitelstva města z důvodu vysoké nabídkové ceny a souhlasila s dalším prodloužením smlouvy o natáčení s VOŠ-SPŠ Kutná Hora.

Ekonomický odbor

Radní uložili ekonomickému odboru zajistit zřízení transparentních účtů, a to ze všech bankovních účtů vrcholného příjmového okruhu, ze všech účtů výdajových, fondových a depozitního účtu. Přístup bude zajištěn odkazem z internetových stránek města Kutná Hora. Radim Fedorovič (Kutnohorská změna) požádal vedoucího ekonomického odboru Richarda Zahradníčka o pravidelné zveřejňování informací o celkovém zadlužení města taktéž na webových stránkách.

Odbor správy majetku

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem startovacího bytu č. 16 o velikosti 2+1 ve Vojtěšské ulici č. p. 19. Uzávěrka VŘ je 6. dubna v 15h.

Odbor památkové péče, školství a kultury

Starosta města informoval o vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší historické město, kdy Kutná Hora získala 1. místo již poněkolikáté a postupuje do celostátního kola.

 

48. zasedání rady města (mimořádné), 9. března 2016

Kancelář tajemníka

Rada města schválila výsledek veřejné zakázky na mobilního operátora. Vyhrála společnost O2 Czech Republic a.s. s nejvyšším počtem získaných bodů, které se odvíjely od nabídnuté ceny za jednotlivé poptávané služby. Celková úspora oproti současné ceně činí zhruba 30 %.

 

49. zasedání rady města, 16. března 2016

Kancelář tajemníka

Jednotka požární ochrany Malín požádala o změnu kategorie z důvodu podání žádosti o dotaci na nový hasičský vůz ve výši až 90 % z celkových uznatelných nákladů. Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s doplněním, že finanční prostředky na spoluúčast budou vynaloženy z rozpočtu města až v příštím roce.

Odbor investic

Radní vzali na vědomí informace týkající se systému kontrol v oblasti odpadového hospodářství. Přizvaní úředníci Ing. Kocián, vedoucí odboru životního prostředí, Bc. Brandejský a paní Hladíková, kteří se odpadovým hospodářstvím zabývají, vysvětlili, jak, kdy a na jakém základě se kontroly provádí. Odpověděli radním na dotazované konkrétní případy a popsali jejich řešení.

Bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy s Ing. Kejvalem na zpracování projektu pro stavební povolení na obnovu chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení a osvětlení přechodů na Masarykově ulici. Projekt bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města 4. komunitní plán města Kutná Hora s rozšířením na celou obec s rozšířenou působností. Místostarostka Zuzana Moravčíková (ČSSD) informovala, že rozšíření – přes malý původní zájem pouze obce Kácov – v současné době podporují i další obce a projekt byl projednán a schválen i místní akční skupinou Lípa pro venkov.

Radim Fedorovič, radní

 

Zavřít menu