Vyběrové řízení na obsazení pozice technik technického stavu vozidel bylo 9. října vyhlášeno, uzávěrka přihlášek je 31. října

Výběrové řízení na obsazení pozice technik technického stavu vozidel na úseku správních agend Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kutná Hora vyhlásilo město Kutná Hora 9. října. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je do 31. října.

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení TECHNIK TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL/31/2019

Tajemník Městského úřadu Kutná Hora vyhlašuje dne 9. října 2019 podle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů v ý b ě r o v é    ř í z e n í

na obsazení pracovní pozice (druh práce): technik technického stavu vozidel.

Zařazení: úsek správních agend, Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Kutná Hora.

Místo výkonu práce:  Kutná Hora.

Obecná charakteristika pracovní pozice:

Zaměstnanec vykonává státní správu na úseku technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích –  vede registr vozidel, povoluje a schvaluje přestavby vozidel, schvaluje alternativní pohon vozidel na LPG nebo ZP, zapisuje instalaci tažného zařízení na vozidlo, výměnu karosérie, změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla, ukládá doklady od vozidla do depozitu, provádí výpis z registru vozidel.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu NEURČITOU – nástup dohodou – možný ihned.

Rovnoměrně rozvržená pracovní doba – v týdnu od pondělí do pátku, 40 hodin týdně.

Platové zařazení: 9. platová třída, platový stupeň podle zápočtu započitatelné praxe
+ příplatky dle zákoníku práce.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

splňují zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§ 4
odst. 1. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů) tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

  • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • je způsobilá k právním úkonům, dosáhla věku 18 let,
  • je bezúhonná, tj. nebyla pravomocně odsouzena: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
  • ovládá jednací jazyk.
  1. Požadavky MěÚ Kutná Hora:

–  minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou vítán technický směr,

–  řidičské oprávnění minimálně pro skupinu „B“,

–  samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, pracovitost

–  organizační a komunikační schopnosti,

–  výhodou je: praxe ve státní správě a samosprávě na obdobných pracovních pozicích,

–  uživatelskou znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, internet.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku (volnou formou), která musí obsahovat tyto náležitosti (§ 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

– přesné označení výběrového řízení (pracovní pozice),

– jméno, příjmení a titul uchazeče,

– datum a místo narození uchazeče,

– státní příslušnost uchazeče,

– místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu jde-li o cizího státního občana,

– datum a podpis uchazeče.

Uchazeč dále připojí k přihlášce tyto doklady (§ 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

  • životopis s uvedením výstižných charakteristik dosavadních zaměstnání, znalostí, zkušeností a dovedností uvedených v požadavcích vyhlašovatele,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora; do 31.10.2019 včetně

  1. poštou:

obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici technik technického stavu vozidel“.  Podací razítko nejpozději s datem 31.10.2019.

  1. předkládejte osobně v obálce:

na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici technik technického stavu vozidel“  nejpozději do 31.10.2019 do 14,30 hodin.

Zpracování a uchování přihlášky s doklady:

Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány
a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. Neúspěšní uchazeči si mohou osobně převzít zpět (u vedoucí personálního oddělení) zaslané dokumenty k VŘ a to do 30-ti dnů od ukončení výběrového řízení.

Tel. kontakt: 327710310 – vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kutná Hora

327710308 – vedoucí oddělení správního řízení – přestupky v dopravě

MěÚ  Kutná Hora

327710107 – vedoucí oddělení personálního a krizového řízení MěÚ Kutná Hora

V souladu se zákonem č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, má vedoucí úřadu (tajemník) právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.

Tomáš Hobl

tajemník MěÚ Kutná Hora

 

 

 

 

Zavřít menu