Středisko Na Sioně při Oblastní charitě Kutná Hora uspělo ve druhé výzvě programu CZO3-Fond pro nestátní neziskové organizace s projektem „ABA terapie v Centru Na Sioně“ a v navazujícím doplňkovém grantu. Středisko v něm nabízí rodinám, které vychovávají dítě se zdravotním znevýhodněním, především s autismem a dalšími vývojovými poruchami, moderní a účinnou metodu ABA terapie.

.
Tím děti podpoříme, aby mohly být v budoucnu maximálně možným způsobem samostatné. V našem regionu není tento způsob práce dostupný, ve světě je ale s úspěchem používaný. V rámci projektu byly všechny pracovnice střediska proškoleny Mgr. Romanou Straussovou, zakladatelkou Centra terapie autismu (CTA) v Praze. Součástí školení byly také stáže na terapiích a praxe na terapeutických táborech pro děti s autismem. Další zkušenosti získají pracovnice střediska během stáže v Institutu aplikované behaviorální analýzy (IAA) ve Stavangeru v Norsku. Získané zkušenosti budeme dále předávat rodičům, řadě odborníkům, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra, ale především dětem. Od října 2015 Středisko Na Sioně nabídne ABA terapii svým klientům. Terapie se zaměřuje na porozumění sociálním situacím a emocím, modelování vhodného chování, využití obrázků, procesuálních schémat, podporu komunikace, nácviky hry apod. V březnu 2016 plánuje středisko uspořádat odbornou konferenci na téma ABA terapie. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a probíhá od 1.4.2015 do 31.3.2016.

(tz)

ABA terapie 2015
  .

ABA (aplikovaná behaviorální analýza) je definována jako terapie, která používá systematické metody, nástroje, techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat je alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci ve svém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální interakci. Dovednosti jsou učeny strukturovaně i kreativním způsobem a na zvládnuté dovednosti navazuje nácvik dalších dovedností ve všech oblastech vývoje, aby se dosáhlo, co nejlepších výsledků. Více…

 

.

Zavřít menu