V minulých dnech byl uzavřen povinný zákonný externí audit hospodaření Města za rok 2012, který provedla auditorská firma HB AUDITING ze Žďáru nad Sázavou. Auditoři „nezjistili chyby a nedostatky“, jinak řečeno, hospodaření Města dostalo na výročním vysvědčení jedničku. …………………………………………………………………………………………………..

V závěrečné zprávě auditoři konstatují: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy“ a dále: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Kutná Hora za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení zákona 420/2004 Sb., § 10 odst. 3 písm. b) a c)“. A pokud se podíváme na vyjádření auditorů k písm. a) uvedeného odstavce zákona,  pak toto zní „ a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Srozumitelněji řečeno, audit hospodaření Města v r. 2012 dopadl na výbornou.

Mimořádná splátka
V minulém roce uzavřelo Město Kutná Hora hospodaření přebytkem. Tato skutečnost se pozitivně projevila na stavu bankovních účtů. K 31. 12. 2012 byl kreditní zůstatek na účtech Města o cca 14 mil. Kč vyšší v porovnání s předchozím rokem, dobrý odrazový můstek pro rozjezd hospodaření roku 2013. Rozpočtový přebytek z r. 2012 byl zapojen a využit. Město nemuselo do dnešního dne využít nasmlouvaný kontokorentní úvěr a lze předpokládat, že stav přetrvá až do konce roku. Proto lze – při blížící se obnově smlouvy o kontokorentním úvěru –  uzavřít novou smlouvu na úvěrový limit o 5 mil. Kč nižší než stávající, což nesporně vylepší pozici Města u bank v případě naléhavé potřeby přístupu k dalším úvěrovým zdrojům. Počátkem května 2013 provedlo Město mimořádnou splátku překlenovacího úvěru, poskytnutého Českou spořitelnou. Tato splátka je ve výši 3 017 tis. Kč.  Městu uleví v závěru roku, kdy tlak na finance bývá největší a současně povede k úspoře na úrocích. Také tyto kroky samozřejmě sledují financující banky.  Mimořádné splátky úvěru provedené na základě vlastního uvážení a bez tlaku věřitele mnoho měst v Česku ve svém repertoáru nemá.

Pod drobnohledem
Město čerpá a v minulosti čerpalo dotace na řadu akcí z mnoha oblastí. Jednou z největších byla dotace na rekonstrukci historické zádlažby. V současné době je na základě vlivu mediálně známých skutečností a okolností obrovský tlak ze strany kontrolních orgánů na revizi oprávněnosti a správnosti užití dotačních prostředků. Není výjimkou, že na jednu dotační akci přijdou až čtyři kontroly z různých kontrolních orgánů /finanční úřad, či ředitelství, Ministerstvo financí, auditorské agentury pověřené ministerstvy, případně EU/. Město zatím všechny kontroly přestálo bez vážnějších problémů. Je dobré si uvědomit, že mimo jiné každá taková kontrola klade významně zvýšené nároky na pracovníky úřadu. Opakované vyhledávání dokladů a dokumentů /zpravidla v archivu/, podávání vysvětlení, častá  nejistota ve výkladu ustavičně se měnících zákonů či pravidel. Nejvyšší díl zátěže nesou pracovníci ekonomického odboru, ale nejen oni. Uznání a poděkování patří zejména pracovníkům odboru investic a odboru správy majetku.

Jiří Franc, Richard Zahradníček

.

Zavřít menu