Prestižní festival Prague Proms se odehrává v koncertních sálech hlavního města. S jedinou výjimkou. Devatenáctého července se v chrámu sv. Barbory na koncertu s názvem Noc v katedrále představí mezinárodně uznávaný varhaník, pedagog a organolog Pavel Černý.  …………………………………………….

Pa­vel Černý – var­haník, pe­da­gog a or­ga­no­log. Kromě předních domácích pódií (Pražské ja­ro, FOK, ČF, Janáčkův máj a další) účin­ko­val v různých zemích Ev­ro­py, USA, Ja­pon­sku, Brazílii, Af­ri­ce a na Kubě. Na HA­MU v Pra­ze a JA­MU v Brně vyučuje var­hanní hru, im­pro­vi­za­ci a or­ga­no­lo­gii a za­sedá ja­ko člen soutěžních po­rot.

De­bu­to­val var­hanními soutěžemi v Opavě 1990 (I. ce­na), Lubla­ni 1992 (I. ce­na) a na Pražském ja­ru 1994 (I. ce­na), řadu dalších cen ob­držel prostřed­nic­tvím významných kul­turních or­ga­ni­zací. Do­ma i v za­hra­ničí na­hrává pro roz­hlas a te­le­vi­zi, některá kom­paktní al­ba by­la oceněna za­hra­niční kri­ti­kou. Je tvůrcem roz­hla­sových se­riálů o var­hanách. Při zvláštních příležitos­tech kon­cer­tu­je na přenosném var­hanním po­si­ti­vu ne­známého českého mi­s­tra z 18. sto­letí, který sám re­stau­ro­val pod od­borným ve­dením v Ni­zo­zemí.

Pa­vel Černý je uměleckým po­rad­cem různých var­hanních fes­ti­valů, ja­ko or­ga­no­log pra­cu­je v od­borných ko­misích při stavbách, re­stau­rování a do­ku­men­ta­ci var­han, pu­b­li­ku­je od­borné články a pro­pa­gu­je his­to­rické nástro­je v České re­pub­li­ce.

Noc v katedrále, Chrám sv. Barbory, Kutná Hora, pátek 19. 7. v 19. hodin

Program koncertu

R. Wagner – Předehra k opeře Parsifal

J. S. Bach – Preludium a fuga h moll, BWV 544

E. Elgar – Pomp and Circumstance March č. 1

F. Liszt – Evocation à la Chapelle Sixtine

M. Reger – Fantazie a fuga d moll, op. 135b

 . 

Prague Proms

 

 

.

Zavřít menu