Po ro­ce jste na webo­vých strán­kách vy­tvo­ře­ných Čes­kou stu­dent­skou unií mě­li opět mož­nost ode­vzdat svůj hlas v sou­tě­ži GYM­PL ROKU kutnohorskému gymnáziu Jiřího Ortena. V led­nu 2013 skon­či­lo hla­so­vá­ní pro GJO prvním místem v konkurenci třiatřiceti stře­do­čes­kých gym­ná­zií. ………………………………………………………………

Ani le­toš­ní ročník sou­tě­že ne­při­nes­l kutnohorskému gymnáziu zkla­má­ní. Nejen­že jsme v rám­ci Stře­do­čes­ké­ho kra­je ob­há­ji­li své loňské pr­ven­ství, ale do­sáh­li jsme i ne­u­vě­ři­tel­né­ho ce­lo­re­pub­li­ko­vé­ho úspě­chu: po Svo­bod­né cheb­ské ško­le (ZŠ a G Cheb) a Pur­kyňovu gym­ná­ziu ve Stráž­ni­ci jsme ob­sa­di­li tře­tí mís­to v rám­ci ce­lé ČR!
To­ho­to vý­sled­ku si stej­ně ja­ko lo­ni ve­li­ce vá­ží­me, a pro­to dě­ku­je­me všem, kte­ří pro­střed­nic­tvím hla­so­vá­ní vy­slo­vi­li své po­zi­tiv­ní mí­ně­ní o ško­le, v níž stu­du­jí. Jsme rá­di, že oceňuje­te prá­ci pe­da­go­gic­ké­ho sbo­ru GJO, pro­stře­dí, v němž trá­ví­te pod­stat­nou část své­ho týd­ne, a tříd­ní ko­lek­ti­vy, na je­jichž at­mo­sfé­ře se sa­mi po­dí­lí­te. Všem účast­ní­kům an­ke­ty dě­ku­je­me!

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

.

Zavřít menu