Uví­tá­ní nováčků na GJO pro­běh­lo prv­ní škol­ní den tra­dič­ně for­mou pa­so­vá­ní no­váč­ků. Na­ši ma­tu­ran­ti zvo­li­li le­tos té­ma Do­mo­ro­dý kmen v džun­g­li GJO. Při­pra­vi­li pro své no­vé spo­lu­žá­ky ini­ci­ač­ní stezku od­va­hy – po ab­sol­vo­vá­ní všech je­jích ná­strah a úko­lů by­li no­váč­ci do kme­ne GJO při­ja­ti. ……………………………………………….

No­vá ško­la je pro ně jis­tě za­tím ne­pře­hled­nou džun­glí, pro­to je tře­ba se co nej­rych­le­ji zo­ri­en­to­vat, po­cho­pit no­vá pra­vi­dla a zvo­lit op­ti­mál­ní stra­te­gie pro úspěš­né pře­ži­tí. Pře­je­me jim, aby tu br­zy zdo­mác­ně­li a cí­ti­li se me­zi ná­mi co nej­lé­pe!

Obsáhlou fotogalerii najdete na FB Gymnázia Jiřího Ortena.

(GJO)

.

Zavřít menu