Složky integrovaného záchranného systému (IZS) Středočeského kraje dnes cvičně prověřil pacient s ebolou, který navštívil ambulanci praktického lékaře v kolínské nemocnici. Praktický lékař ohlásil své podezření na ebolu pracovníkům krajské hygienické stanici. 

.
Společné cvičení složek IZS Středočeského kraje „Ebola 2015“ dnes prověřilo připravenost hygienické služby, hasičů, záchranářů a policistů na výskyt eboly ve Středočeském kraji. Cílem cvičení bylo ověřit připravenost a vybavenost jednotlivých složek IZS, jejich vzájemnou komunikaci a součinnost. Do cvičení se zapojila také Oblastní nemocnice v Kolíně, která provedla rozehru v jedné ze svých ordinací praktického lékaře. Cvičení tak probíhalo v reálném prostředí velké nemocnice za plného provozu. Zasahující složky musely dbát o bezpečnost pacientů, a to jak těch skutečných, tak figurantů.
„Důvodem tohoto velkého cvičení je jednak prověření reálnosti připravených scénářů, dostupnosti technických prostředků a samozřejmě vlastní akceschopnosti složek IZS. Navíc netypicky se jedná o událost, kterou spouští pracovníci hygienické stanice. A i tuto součinnost je zapotřebí důkladně prověřit“ uvedl náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje plk. Ing. Miloš Hladík.
„Námět scénáře cvičení vychází z aktuálně probíhající epidemie eboly v západní Africe. Existují však i další hrozby zavlečení závažných onemocnění, která se snadno šíří mezi lidmi nebo je dosud neumíme účinně léčit. Nicméně je nutné si uvědomit, že v těchto případech řešíme v našich podmínkách jednotlivce, kteří ohrožují své okolí, nikoli masívní šíření importovaného závažného onemocnění. Zcela jiný scénář by byl využit v případě bioterorismu“ upřesnil ředitel KHS Středočeského kraje JUDr. Ivo Krýsa.
.
Ebola
.
„Dle informací WHO z 8. února 2015 došlo v tomto roce opět ke strmému nárůstu počtu onemocnění ebolou v Guinei, roste i celková incidence eboly v postižených zemí západní Afriky. Znovu se také v Evropě objevují i ohniska ptačí chřipky“ doplnil Ivo Krýsa. Jak uvedla MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, stěžejní je zde správné posouzení rizika epidemiologem a včasnost záchytu. „Proto je důležitá spolupráce hygienické služby s praktickými lékaři. Ti jsou zpravidla prvním zdravotnickým zařízením, které nemocný navštíví.  Představují užitečnou záchytnou síť ve společnosti a mohou výrazně přispět k omezení šíření nákazy.“
Prověřovací cvičení „EBOLA 2015“ proběhlo v několika na sebe navazujících fázích. Praktického lékaře navštívil týden po svém návratu z Guiney pacient s horečnatým onemocněním. Situaci zkomplikovala skutečnost, že pacient na toaletě potřísnil zvratky dalšího muže z čekárny. Následující kroky řešení simulované události se odvíjely od opatření stanovených KHS Středočeského kraje se zapojením všech složek IZS. Hasiči a další členové složek IZS si mohli během cvičení vyzkoušet, jak se pracuje s dekontaminačními komorami nebo jak se pracuje v prostředcích osobní ochrany. V rámci kompletního procvičení tématu byly dvě osoby odvezeny vozy záchranné služby – pacient podezřelý z onemocnění ebolou v izolačním transportním vaku do Nemocnice Na Bulovce společností Ambulance Meditrans, s.r.o., druhý muž potřísněný zvratky posádkou Amfion, a.s. na infekční oddělení regionálního poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Praktickému lékaři a jeho zdravotní sestře byla nařízena karanténa. Na závěrečné dezinfekci ohniska nákazy a veřejných prostor se podílel tým zkušených pracovníků Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. V rámci cvičení byl také prověřen odvoz kontaminovaných předmětů a materiálů do spalovny.
„Z dnešního cvičení vyplývá, že jsou složky IZS a další spolupracující subjekty na podobný případ velmi dobře připraveni. V dnešní době hrozí neustále vznik nepředvídané situace a při nenadálém výskytu nebezpečné nemoci jsou ohroženy životy a zdraví našich spoluobčanů“ shodují se všechny cvičící složky IZS. Své poznatky z dnešního cvičení budou zúčastněné složky v následujících dnech podrobně analyzovat a vyhodnocovat.

(tz)

.

Zavřít menu