Pandemie chod městského úřadu v Kutné Hoře omezila, ale nezastavila. Pokračují i započaté projekty

Nařízení vlády a opatření k zamezení šíření nákazy v době pandemie omezila běžný chod některých agend a přepážkových pracovišť na nejnutnější úkony. Přesto se podařilo, aby chod jednotlivých odborů městského úřadu byl zachován a veden pokud možno bezkontaktně.

V první linii se ocitli i pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví

„Řešili jsme vcelku zásadní otázky spojené s klienty v pobytových službách, s dětmi v ústavní výchově, s podporou a kontrolou rodin, na které se zaměřuje sociálně-právní ochranu dětí. Bylo na nás zajistit stabilitu kontaktů s rizikovými skupinami obyvatel, jako jsou samostatně žijící senioři, zdravotně postižení, děti, rodiny. Museli jsme zajistit stabilní podporu osobám, kterým zajišťujeme veřejné opatrovnictví a pomáháme jim obstarávat záležitosti všedního dne. Často se na nás obraceli i lidé z veřejnosti, protože pro ně byla situace znejisťující a plná obav,“ uvedl Marian Šlesingr, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Doslova ze dne na den pro nás vznikaly úkoly zaměřené na ochranu nejrizikovějších skupin obyvatelstva i sociálních pracovníků. Potýkali jsme se s fatálním nedostatkem ochranných pracovních pomůcek a s nedostatkem informací. Lze říci, že nás v tomto ohledu pandemie zastihla jako nepřipravené. Zde je na místě poděkovat všem, kdo se snažili pomoci a zajistit ochranné pomůcky, informace,“ zdůraznil Marian Šlesingr s tím, že do pomoci se zajištěním ochranných pomůcek se okamžitě zapojilo i vedení města. Marian Šlesingr poděkoval kolegům, pracovnicím Pečovatelské služby Kutná Hora, úřadu práce, organizaci Život Plus, Dobrovolnickému centru Oblastní charity Kutná Hora a všem dobrovolníkům za iniciativu, spolupráci a obětavost. Prioritou bylo zajistit potřebné kontakty na sociální pracovníky a možnosti pomoci. „V současné době se připravujeme na budoucí dopady pandemie v sociálně ekonomické sféře. Snažíme se klienty vybavit jasnými a srozumitelnými informacemi o možnostech pomoci a podpory. Domnívám se, že skutečně náročná sociální práce nás ještě čeká,“ dodal Marian Šlesingr.

Pandemie omezila chod přepážkových pracovišť odboru dopravy

Na odboru dopravy a silničního hospodářství zasáhla pandemie převážně práci na přepážkách, kde se snížil počet odbavených klientů. „Ve zkrácených úředních hodinách jsme schopni většinu klientů s neodkladným problémem obsloužit,“ uvedla Kateřina Gygalová, vedoucí odboru. Na ostatních úsecích odboru (přestupky, silniční hospodářství) jsou služby poskytovány bez větších změn. Klienti více využívají elektronického podání. „Nezanedbatelným omezením ve správní činnosti odboru po vyhlášení nouzového stavu bylo i omezení osobního kontaktu účastníků řízení s úředníky. To bude mít za následek prodlužování vedených řízení,“ vysvětlila Kateřina Gygalová a doplnila, že vzhledem k omezení úředních hodin byla kontaktní práce s klienty částečně nahrazena ostatními činnostmi, na které při běžném provozu není čas (např. archivace). Od 20. 4. jsou úřední dny pondělí a středa rozšířeny opět od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 16.30, takže odbor postupně zpracuje i dosud nevyřízené žádosti. Malínský radar je i nadále v provozu, přestupky z něj budou vzhledem k těžší ekonomické situaci zasílány až po uklidnění tohoto stavu. Radar v Kouřimské ulici by měl být spuštěn o měsíc později, zřejmě začátkem května.

Projednání územního plánu i generelu dopravy bylo odloženo

„Většina agendy odboru regionálního rozvoje a územního plánování zůstala zachována, ale bylo nutné přehodnotit podoby jejího zajišťování,“ uvedl Vít Holub z odboru regionálního rozvoje a územního plánování a vysvětlil, že zcela pozastaveny byly pouze procesy, jako jsou veřejná projednávání územně plánovacích dokumentací obcí na Kutnohorsku.

Omezení shromažďování znemožnilo i plánované zasedání zastupitelstva města Kutná Hora, na kterém měl být schvalován Územní plán Kutná Hora i seznam žadatelů o podporu z fondu rozvoje bydlení. „V rámci fondu rozvoje bydlení rovněž očekáváme sníženou schopnost některých žadatelů splácet dříve poskytnuté půjčky. Občané mohou požádat o odklad splátek, avšak dodatky ke smlouvám musí opět schválit zastupitelstvo města,“ dodal Vít Holub s tím, že druhým strategickým dokumentem města, jehož projednávání muselo být vzhledem k současné situaci prodlouženo, je generel dopravy.

Zavedení e-mailové komunikace na ekonomickém odboru se vyplatilo

Omezení osobního kontaktu a řešení záležitostí po telefonu, e-mailem, elektronicky je zaveden také na ekonomickém odboru. Je-li nutná osobní návštěva, vždy se odbor předem s občany domluví. „Aniž bychom tuto nastalou situaci nějak tušili, velice nám na oddělení pomohlo zavedení e-mailové komunikace s občany, kterou jsme spustili loni. Občanům i nadále nabízíme možnost nahlásit si do evidence poplatků e-mailovou adresu. Na tuto adresu zašleme platební údaje, popřípadě poskytneme další informace k místním poplatkům a pokutám,“ uvedla Alena Malichová, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru, a doplnila, že po pracovní stránce nastávají v této době i velice komplikované situace. „Vzhledem k tomu, že naší pracovní náplní je provádění exekucí, přihlašování pohledávek do insolvencí a vyměřování poplatků, setkáváme se i s nepochopením našich kroků. Žádné opatření však tyto postupy nezastavilo a nám nezbývá nic jiného než plnit pracovní úkoly a hledat vstřícná řešení i pro dlužníky. Vždy se snažíme dojít k oboustranné dohodě,“ konstatovala Alena Malichová a vyzvala občany, kteří chodí platit do pokladny v Radnické ulici v omezené pracovní době pondělí a středu od 7 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin, aby v co největší míře využívali platební karty. Při placení místních poplatků a pokut je nutné znát variabilní symbol.  „Jestliže svůj variabilní symbol pro místní poplatky a pokuty občané neznají, rádi jim jej sdělíme na tel. 327 710 148. Poplatky za rok 2020 za odpad a psy mohou občané hradit i ve splátkách podle svých finančních možností,“ řekla Alena Malichová. Při zasílání výše plateb je třeba zohlednit splatnost poplatku do 30. 9. 2020. Do této doby by měly být poplatky uhrazeny v plné výši.

Vedení města se potýká se situací, se kterou se předchozí radnice nesetkaly

Pandemie zasáhla do životů lidí na celém světě. Jako by se život ve městě zastavil. Situace se vyvíjí každým dnem, a tak je nutné každodenně řešit a překonávat nové překážky. Chod města se i přes nepříznivý epidemiologický vývoj nezastavil, pokračují započaté projekty. Jak vnímají současnou situaci představitelé města?

Starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO): Velmi si cením v této pro nás všechny mi

mořádné situaci dobré spolupráce svých kolegů ve vedení města bez potřeby se jakkoliv účelově zviditelňovat a práce všech úředníků v mimořádných pracovních podmínkách vyplývajících z nařízení vlády. Děkuji všem, kteří se zapojují do výroby ochranných pomůcek, obstarávání a distribuce dezinfekce mezi občany. Ve štábu vedení města je zajišťována veškerá organizace jednotlivých činností v nákupu i distribuci ochranných prostředků. Mrzí mě, že v této velké zkoušce v boji s koronavirem nejsme zcela politicky jednotní a že jedno politické uskupení zastoupené v zastupitelstvu poskytuje ochranné prostředky samostatně, bez společné, centrálně řízené distribuce. Přesto i jim za to patří poděkování.

Místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti): Nouzový stav nastal velmi rychle a nenadále a hodně nekoncepční přístup naší vlády nám na úrovni města rozhodně nepomáhá. Na druhou stranu se hodně projevila lidská solidarita. Velmi oceňuji to, že se lidé semkli a jsou ochotni nezištně pomáhat všem potřebným. Hlavní prioritou je samozřejmě ochrana lidského zdraví, ale již je také třeba dívat se dopředu a připravovat se na dobu po pandemii. Nyní se budeme muset připravit na případné otevření škol, a to tak, aby bylo bezpečné pro žáky, učitele i rodiče. To vnímám jako velmi důležitý krok a věřím, že jej zvládneme.

Místostarostka Silvie Doušová (STAN a Šance KH): Na začátku tohoto roku jsem ve svém sloupku v Kutnohorských listech napsala, že rok 2020 bude výjimečný. O tom, že je výjimečný, není sebemenších pochyb. Po hektických prvních týdnech koronavirové pandemie, kdy bylo vydáváno jedno opatření vlády za druhým a my jsme na ně museli okamžitě reagovat, se nyní situace jakžtakž stabilizovala. Pokračuje rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem, centrální část s vodním prvkem dostává svoji finální podobu, nebyla přerušena oprava bytů v bytovém domě ve Školní ulici, vrcholí dostavba sportovní haly Klimeška a jsou realizovány další investiční akce. Vedle těchto rozjetých projektů řešíme nově situace, které se objevují jako negativní důsledky pandemie. Velkou výzvou bude například znovuoživení cestovního ruchu v Kutné Hoře a jejím okolí, na které se připravujeme v rámci Průvodcovské služby a Turistické oblasti Kutnohorsko-Kolínsko. Co mě však nepřestává naplňovat pozitivními emocemi a co mi dodává sílu a energii v našem snažení, je neutuchající vlna dobrovolnictví a dobrých skutků, které hýbou Kutnou Horou. V kritických chvílích dokážeme, až na pár výjimek, táhnout za jeden provaz a to je pro mě cenný poznatek.

Monika Pravdová

 

Zavřít menu