V minulém roce i předtím byla zaznamenána řada stížností z různých částí města na problémy s automobilovou dopravou. Nejvíc stížností přicházelo z Kouřimské ulice, kde si místní obyvatelé stěžovali na nebezpečí hrozící od příliš rychle jedoucích aut směrem od Přítok i na otřesy způsobené zejména nákladními auty. …………………………………………..

Jedná se o silnici I. třídy, tedy o státní komunikaci. Vedení města na základě vlastních zkušeností navrhlo osazení zpomalovacího semaforu v oblasti pod benzínovou pumpou.
Tento záměr narazil na nesouhlas Policie ČR, která se předběžně vyjádřila: „Z dlouhodobého hlediska a z předešlých zkušeností okolních obcí se zařízení po nějaké době stává neúčinným a řidiči ho nerespektují, obdobně jako dříve populární informativní měřiče rychlosti. Signál rozsvíceného červeného světla na tomto zařízení degraduje skutečný význam signálu na tříbarevné soustavě v křižovatkách. Řidiči vozidel dodržující předepsanou rychlost jedoucí za vozidlem, které by bylo nuceno zastavit na signál „stůj“, by museli zastavit také, přestože se nedopustili žádného porušení. Tím by docházelo k výrazným komplikacím především s plynulostí silničního provozu, jelikož se jedná o frekventovanou silnici I. třídy. Další vedlejší negativní faktory narušující bezpečnost a plynulost silničního provozu, ke kterým může docházet, jsou zvýšení kolizních situací, znečištění životního prostředí, zvýšení hlučnosti, zvýšení vibrací, apod. V některých případech může docházet až k úplnému zastavení a následné akceleraci vozidel a tím ke zvýšeným vibracím komunikace a k poškozování okolních budov. Tento typ opatření pro zklidnění silničního provozu je tedy dle našeho názoru velmi nevhodný.“
Tolik tedy stanovisko příslušných orgánů Policie ČR. Město nemíní vzdát snahu o bezpečnější provoz na Kouřimské ulici i v dalších oblastech města a bude usilovat o nalezení takového řešení, které by získalo souhlas příslušných orgánů a které by dokázalo zpomalit auta přijíždějící do Kutné Hory Kouřimskou ulicí.

 (red)

.

Zavřít menu