Vážné problémy v kanalizačním systému mohou způsobovat potravinářské tuky a oleje, které lidé často z neznalosti doma vylévají do dřezů či toaletních mís. Právě po vánočních a novoročních svátcích zaznamenávají vodohospodáři vyšší výskyt těchto tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod.

.
Tento problém se dotýká především oblastí s velkou koncentrací obyvatel, hlavně sídlišť.
„Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel, čímž je vyřazují z provozu. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí,“ říká předseda představenstva VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Ing. Jiří Štěpán.
V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. „S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod,“ doplňuje Jiří Štěpán.

Jak správně nakládat s těmito odpady?
Kanalizační řád přímo nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, avšak povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že vylévání tuků do odpadů je v rozporu s povolenými hodnotami.
„V případě domácností je správným řešením shromažďování tohoto odpadu v nádobách a následné bezplatné odevzdání ve sběrném dvoře,“ vysvětluje kutnohorský zastupitel Martin Hlavatý.
Pro stravovací zařízení, potravinářské provozy, zpracování masa apod. platí povinnost zachycování tuků a olejů v odlučovači tuků, který musí být řádně provozován a vzniklý odpad likvidován v souladu s platnou legislativou.

(tz)

.

Zavřít menu