Pozvánka: Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se koná 10. prosince od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora

Mimořádné zasedání zastupitelů se uskuteční 10. prosince od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře

Program:      I.           Zahájení

II.              Schválení programu

  • Návštěva
    • Jan Špitz, likvidátor a jednatel spol. Služby města KH v likvidaci

IV.             Dotazy a připomínky občanů

  1. Zaslané materiály
  2. Materiály kanceláře tajemníka 1/01     Zápisy a změny osadních výborů 1/02     Rozpočtové opatření KT č. 22

1/03     Varovná protipovodňová opatření – přijetí dotace

1/04     Vyhlášení výtvarné soutěže „25 let na Listině UNESCO“

2.               Materiály ekonomického odboru

2/01     Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 2/02     Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2/03     Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psů 2/04     Návrh na odpis pohledávek

2/05     Závěrečné úpravy rozpočtu

2/06     Zápis FV ze dne 3. 12. 2019 (dodáno dodatečně)

3.               Materiály odboru správy majetku

3/01     Odstoupení od budoucí kupní sml. a budoucí nájemní smlouvy (p.Mencl) 3/02     Prodloužení lhůty pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na

rekonstrukci (Ing. Tomáš)

3/03     Smluvní zřízení práva stavby na pozemku v k. ú. Kutná Hora (TJ SPARTA) 3/04     Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)

3/05     Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 3/06     Prodej nemovitostí na Palackého náměstí formou VŘ

3/07     Prodej domu č. p. 71 v ul. Táborská v Kutné Hoře s pozemkem formou VŘ 3/08     Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora formou VŘ (Vyčítal)

3/09     Vyhodnocení VŘ č. M 3-19 na prodej veřejných toalet a přilehlého pozemku 3/10     Prodej části pozemku v k. ú. Perštejnec (manž. Dvořákovi)

3/11     Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kavalír) 3/12     Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Dolejší)

3/13     Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Očenášek a p. Balada)

4.               Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01     Rozpočtové opatření OPPŠK č. 47

4/02     Rozpočtové opatření OPPŠK č. 48 a uzavření VPS

5.               Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování

5/01     Zápůjčky FRB v roce 2019, Vyhlášení VŘ v roce 2020

6.               Materiály odboru investic

6/50     Kupní sml. – Kogenerační jednotky TEDOM (kotelna Šipší 2017)

6/51     OZV č. 7/2019, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

  1. Různé
  • Závěr

 

 

Zavřít menu