Úpravna vody U svaté Trojice dnes zásobuje město Kutnou Horu, přivaděčem Kutná Hora-Čáslav město Čáslav a přilehlé obce. Zvýšené nároky na kvalitu vody a zhoršující se kvalita vody v přehradní nádrži nutí k modernizaci a doplnění technologie úpravny. ……………………………………………………………………………….

Zvýšené nároky na kvalitu vody a zhoršující se kvalita vody v přehradní nádrži nutí k modernizaci a doplnění technologie úpravny. Její technologické a technické vybavení je poplatné době jejího vzniku a s obtížemi se vyrovnává současným požadavkům. Ke změnám kvality vody v přehradní nádrži dochází při mimořádném počasí nejen v důsledku přebytku vody při povodních, ale také v důsledku nedostatku vody v době, kdy je teplo a navíc dlouhodobé sucho. Patrné změny kvality jsou ale sledovány i dlouhodobě jako důsledek zatěžování životního prostředí. Společnost VHS podala žádost o podporu stavby rekonstrukce úpravny vody U svaté Trojice na SFŽP s účastí fondů evropské unie. Pro Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zpracovaly Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec Králové návrh na doplnění technologie úpravny vody a také žádost o podporu tohoto projektu na spolufinancování ze SFŽP ČR v rámci 34. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Společnost obdržela dne 28. 01. 2013 Registrační list a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Dalším krokem pro urychlené dokončení přípravy realizace projektu bude výběr zpracovatele projektové dokumentace a dokumentace pro zadání stavby.

Celkové náklady stavby vychází z podkladů v žádosti a jsou dle Rozhodnutí o podpoře (bez daně z přidané hodnoty) následující:

Celkové investiční náklady projektu    103 361 182,- Kč

Podpora z Fondu soudržnosti (dotace)    67 530 814,- Kč

Dotace ze SFŽP ČR    3 972 400,- Kč

Vlastní zdroje investora    31 857 968,- Kč

Úpravna vody U svaté Trojice dnes zásobuje město Kutnou Horu, přivaděčem Kutná Hora-Čáslav město Čáslav a přilehlé obce. Samostatnou větví z tohoto přivaděče jsou zásobovány Chotusice a Nové Dvory a samostatně skupinový vodovod Svatý Mikuláš. Z úpravny je voda dále vedena přivaděčem Kutná Hora-Sázava do Uhlířských Janovic a Sázavy a několika dalších obcí po trase. Přivaděč je navržen tak, aby umožnil zásobování až 60 obcí příhraničních částí okresů Kutná Hora a Kolín. Voda z úpravny je také vedena výtlačným řadem do Malešova, do vodojemu Polánka a odtud je vedena pro zásobování obcí Křesetice, Úmonín až do Červených Janovic. Samostatným potrubím je napojeno město Kolín.

 

Historie vzniku úpravny vody
V 60. letech minulého století se díky rozvoji průmyslu v Kutné Hoře, stal znovu akutní již několikrát řešený problém nedostatku pitné vody. Výsledkem dlouho připravovaného řešení byla výstavba přehradní nádrže na Vrchlici a na ní navazující úpravna vody. A tak bylo vydáno 19. 10. 1967 stavební povolení na stavbu I. etapy úpravny vody U svaté Trojice. Předchůdcem úpravny vody U svaté Trojice byla úpravna vody Starý Kolín. V  době zahájení stavby starokolínské úpravny bylo však již rozhodnuto o zahájení výstavby přehrady na Vrchlici a Starý Kolín byl tak odsouzen do role provizoria již při své stavbě. V roce 1972 byla dokončena vodárenská nádrž Vrchlice a v roce 1973 byla zkolaudována i úpravna vody U svaté Trojice, která zahájila trvalý provoz 4. 4. 1977 s výkonem 80 l/s. Společně s úpravnou byl dokončen i vodojem Střed, jehož název byl odvozen od výškového umístění vodojemu vůči rozvodné vodovodní síti. Tím byl dokončen komplex vodohospodářských staveb řešící v té době dodávku pitné vody pro Kutnou Horu.
Další rozvoj průmyslu a výstavba sídliště, umocněné dotovanou cenou za pitnou vodu, brzy vyčerpala kapacitu úpravny vody a bylo nutné hledat další řešení. Tím měla být výstavba II. etapy úpravny vody, která by zvýšila výkon až na 220 l/s. Kutná Hora se však potýkala znovu s akutním nedostatkem vody a zahájení stavby II. etapy bylo v nedohlednu. Jako okamžité řešení se nabídla intenzifikace úpravny vody uskutečněná v roce 1978, která umožnila výkon 110 – 130 l/s. Ani toto opatření nezabránilo nadlouho napjaté situaci v zajištění dostatku pitné vody.
Nedostatek pitné vody ale sužoval i Čáslav, Kolín a většinu obcí v regionu. Zásobování vodou v regionu bylo řešeno v návaznosti na Směrný vodohospodářský plán zpracovaný v letech 1970-1975 zakotvený do zákona o vodách č. 130/1973 Sb. Tento plán nahradil Státní vodohospodářský plán z roku 1954. Oba plány se shodovaly v řešení situace dostatku vody pro region vybudováním další přehradní nádrže Březí, poblíž Zbýšova v Čechách, na Klejnárce, a úpravnou vody Dubina s výkonem 400 l/s.
Do doby stavby nové přehrady bylo rozhodnuto o zajištění dostatku pitné vody dostavbou II. etapy úpravny vody U svaté Trojice. Tato etapa byla rozhodnutím předsednictva vlády ČSSR č. 202/88 zařazena jako závazná stavba státního plánu a usnesením předsednictva č. 210/88 bylo stanoveno zahájení výstavby na rok 1988.
Technicko-ekonomická studie pod názvem „Zásobení Čáslavska pitnou vodou“ zpracovaná VRV Praha, n.p. v roce 1973 stanovila 6 staveb, které měly otázku dostatku vody řešit. Později byla studie přejmenována na „Skupinový vodovod Kolín – Kutná Hora – Čáslav“. První stavba řešila výstavbu vodovodního řadu Kutná Hora-Čáslav, druhá stavba řešila II. etapu rozšíření úpravny vody U svaté Trojice a třetí a následující počítaly již s přehradní nádrží Březí.
V době od roku 1982 do doby ukončení II. etapy úpravny vody v roce 1994 nebylo možné pokračovat v realizaci postupu výstavby podle studie VRV. Jednou ze staveb byl totiž také přivaděč do Kolína, do vodojemu Letiště. Ale ani Kutná Hora neměla v té době dostatek vody sama pro sebe, nebylo dostatek vody ani pro Čáslav, která by mohla být zásobována nově dokončeným přivaděčem, a nemělo by tedy smysl budovat přivaděč vody pro Kolín. Toto období měla překlenout provizorní úpravna vody, vybudovaná v areálu stávající úpravny U svaté Trojice. Rozhodnutí o provizoriu bylo impulsem pro zahájení stavby přivaděče do Kolína v roce 1985, stavba vlastní provizorní úpravny byla zahájena o rok později, ale nikdy nebyla uvedena do provozu.

1. stavba – výstavba vodovodního řadu Kutná Hora-Čáslav – byla dokončena v roce 1982. Poslední část byla zkolaudována 3. 12. 1993.

2. stavba – II. etapa rozšíření úpravny vody – byla dokončena a zkolaudována rozhodnutím ze dne 16. 12. 1994. Touto stavbou byla rozšířena úpravna vody U svaté Trojice na maximální výkon 220 l/s.

3. – 6. stavba nebyla dokončena, protože se týkala přehradní nádrže Březí, která nebyla zatím vybudována. Od výstavby přehrady Březí však nebylo ve vodohospodářských záměrech upuštěno. Území budoucí přehrady zůstává na seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. Úpravna vody U svaté Trojice zatím zůstává jako hlavní zdroj pitné vody pro kutnohorský region.

(tz)

.

Zavřít menu