Vážení spoluobčané,

jistě jste si všimli, že v uplynulých dvou letech jsme se začali intenzivněji věnovat úklidu v ulicích, zejména pak likvidaci plevelů podél chodníků a budov. Další věcí, kterou bychom ve spolupráci s vámi rádi rozběhli, je pravidelné čištění gajgrů (zaústění dešťových svodů) a celkově kontrolu stavu dešťových svodů u vašich nemovitostí.

Nesprávná funkce odvodu dešťových vod je příčinou poškozování především chodníků (viz přiložené snímky) ve vlastnictví Města Kutná Hora. Takto poškozené a vymleté komunikace se musí pak nákladně opravovat a znovu zasypávat. Je to tedy zbytečná investice, která by mohla jít do budování nových úseků chodníků. Při nefunkčnosti  gajgrů si vlastníci nemovitostí způsobují  i  vlastní škody, tzn. že jim zatékají vody do základů či zdiva Při poškození chodníku a následném zamrznutí  vytékající vody si občané města mohou způsobit  velmi vážné úrazy. Vypouštění vody na komunikace je zakázáno – viz par. 19 odst. 2 e) zákona 13/1997Sb., o pozemních komunikacích. Pokud není systém odvodu dešťových vod zaústěn do dešťové kanalizace, je vlastník nemovitosti povinen dešťovou vodu likvidovat na svém pozemku. Na základě všech těchto skutečností vyzýváme všechny vlastníky nemovitostí, aby si do 15. října 2016 vyčistili a opravili svody dešťové vody. Pokud bude po tomto datu zjištěn ucpaný gajgr, bude jeho vyčištění a následná oprava okolí gajgru provedena městskou společností na náklady vlastníka nemovitosti.

Současně s touto výzvou chce Město Kutná Hora vyzvat občany a návštěvníky města – kuřáky, aby své nedopalky  neodhazovali  do dešťových vpustí.  Na mnoha místech dojde tímto jednáním k ucpání kanalizačních vpustí a tím k zamezení odtoku povrchové vody. I zde pak hrozí při přívalových deštích nebezpečí zatopení sklepů atd.

Dalším negativním důsledkem odhazování nedopalků je nečistota po chodnících a komunikacích. V mnoha městech se tento nepořádek snadno zamete, sfoukne nebo spláchne. Kutná Hora je však specifická svými zádlažbami, ze kterých lze vysbírávat nedopalky poměrně těžko.  Proto buďte ohleduplní a dodržujte v ulicích čistotu.

Žádáme tedy všechny občany města Kutná Hora, ať už vlastníky nemovitostí, tak kuřáky, aby dbali čistoty ve městě a starali se o svůj majetek. Není to věc nákladná, jde především o váš zájem na obecní čistotě v našem městě, bezpečnosti i šetření  městského rozpočtu.

Martin Starý, starosta města

 

Zavřít menu