Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 16. března opět ve sportovní hale Klimeška

Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 16. března od 16 hodin ve sportovní hale Klimeška. 

 

Program:

I. Zahájení                                   

II. Schválení programu  

III. Návštěva: Zástupci Studia acht (k mat. 5/02 změna č. 1 ÚP)

IV. Dotazy a připomínky občanů         

V. Zaslané materiály     

  1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01   Otevřený dopis OsV Sedlec ke stěhování Oblastní charity KH

1/02   Podmínky a fin. krytí pomoci podnikatelům a organizací s IČO

1/03   Zápis Osadního výboru

1/04   Žádost o spoluúčast na dotaci pro SKP Olympia KH

      2. Materiály ekonomického odboru   

2/01 OZV č. 1/2021 o změně OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

2/02 Konečná úprava rozpočtu 2020

2/03 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k  31. 12. 2020

2/04 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5

2/05 Návrh na mimořádnou splátku úvěru a rozpočtové opatření EKO č. 2

2/06   Zápis Finančního výboru

  1. Materiály odboru správy majetku

3/01   Prominutí plateb za náhradní ubytování

3/02   Prodej kanalizační stoky (VHS Vrchlice Maleč, a.s.)

3/03   Prodej pozemků v k. ú. Zhoř u Červených Janovic (man.Kadlecovi)

3/04   Prodej pozemků v k. Kaňk (man. Neprašovi)

3/05   Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (man. Růžičkovi)

3/06   Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Pilcová)

3/07   Prodej nemovitých věcí v k. ú. Kaňk (p. Novák)

3/08   Prodej pozemku v k. ú. Perštejnec (pí Rajdlová)

3/09   Prodej objektu čp. 435, Nádražní, KH (man. Černí)

3/10   Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (Mgr.Kadlec)

3/11   Prodej části pozemku v k. ú. Malín (p. Zelený)

3/12   Prodej pozemku a částí pozemků v k. ú. KH(pí Chu Thi Duyen)

3/13   Zpráva k prodeji bytů Puškinská I a II.

3/14   Prodloužení termínů usnesení ZM

3/15   Rozpočtové opatření OSM č. 1/21

  1. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01   Fin. prostř. na Velké kulturní projekty 2021 a uzavření VPS

4/02   Rozdělení příspěvků z FRM na rok 2021

4/03   Rozdělení přísp. z Prog. regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2021

4/04   Rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 a uzavření VPS

  1. Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování

5/01   Rozdělení finančních prostředků z FRB pro r. 2021 (VŘ č. I)

5/02   Pořízení změny č. 1 ÚP KH zkráceným postupem

5/03   Inf. zpráva ke splnění usnesení č. 48/20 část b), ze dne 28. 4. 2020

  1. Materiály odboru investic

6/01   Rozpočtové opatření INV č. 05

6/02   Rekonstrukce chodníků Masarykova ul.

6/03   Vyhořelá ubytovna – informativní zpráva

  1. Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01   Financování pečovatelské služby – dodatek č. 1

  1. Oddělení interního auditu

8/01   Zápis z jednání Kontrolního výboru č. KV-13/2021 + Změna Statutu KV

  1. Materiály odboru dopravy a silničního hospodářství

10/01  Dodatky ke smlouvě o provozování MHD

VI. Odložené materiály

1/06   Rozpočtové opatření – Vodní prvky, mobiliář Šipší

1/07   Rozpočtové opatření – Úpravy hřiště Opletalova

1/08   Rozpočtové opatření Parkování sídliště Šipší

1/09   Rozpočtové opatření – Úpravy v městské části Hlouška

VII.     Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VIII.   Různé

IX. Závěr

Ing. Josef Viktora, v. r., starosta

Za správnost: Stanislava Sovová, DiS., v. r., referent Odd. zastupitelských orgánů

 

Zavřít menu