Radní se na zasedání 26. června letošního roku zabývali, kromě jiného, zprávou o výskytu černých skládek na území města, nebo o projevech vandalismu v horní části parku pod Vlašským dvorem, kde opakovaně dochází k devastaci altánu. Na vědomí vzali členové rady informaci, že je technicky nemožné obnovit provoz letního kina. ……………………………………………………………

16. zasedání Rady města Kutná Hora dne 26. června 2013

● Záležitosti kanceláře tajemníka obsahovaly zápisy komise pro rozvoj informačních technologií (IT), kulturní, životního prostředí a komise památkové péče.  Členové RM vzali na vědomí informaci o stavu příprav sdíleného integrovaného kalendáře a seznámili se s průběhem dosavadního provozu bezdrátového připojení k Internetu. Zabývali zprávou o výskytu černých skládek na území města, nebo o projevech vandalismu v horní části parku pod Vlašským dvorem, kde opakovaně dochází k devastaci altánu. Na vědomí vzali členové rady informaci, že je technicky nemožné obnovit provoz letního kina.

●Ekonomický odbor –při projednávání materiálů ekonomického oddělení schválili členové RM několik návrhů na rozpočtová opatření, vyslovili souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. na dobu neurčitou.

●Odbor správy majetku – odsouhlasena byla výpůjčka  areálu Pivovaru KH. Zároveň bylo konstatováno, že všechny výpůjčky tohoto objektu by měly mít stejné podmínky. Na vědomí vzali členové rady informaci o ukončeném výběrovém řízení na odprodej volného bytu v ulici Vítězná  za cenu 669 000,-Kč z důvodu nezájmu. Na vědomí byl vzat zápis bytové komise.

●Odbor památkové péče a školství- schválen byl výsledek vyhodnocení zakázky: Oprava krovu a střechy Vlašského dvora. Celkem byly hodnoceny čtyři nabídky. Hlavním kritériem byla nabídková cena. Dále bylo doporučeno zastupitelstvu města souhlasit se změnou textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory.  Tato změna byla provedena v souladu a v návaznosti na změny Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory.

●Odbor investic  -schváleno bylo uzavření smlouvy na projekt: Navýšení kapacity MŠ Pohádka. K tomuto dochází díky tomu, aby byly splněny podmínky dotace, která předpokládá rekonstrukci MŠ a tím i navýšení počtu dětí. Členové rady schválili smlouvu na zpracování studie přestavby areálu bývalé ZŠ J.A. Komenského na knihovnu a přilehlé parkoviště. Odboru investic bylo uloženo vypsat poptávkové řízení na sanaci uliční stěny obvodového zdiva MŠ Sedlec.

●Oddělení kultury a cestovního ruchu- rada vzala na vědomí informaci o možnostech využití sklepení Spolkového domu a pověřila pracovníky oddělení uzavírat smlouvy o pronájmu či výpůjčce těchto prostor.

Jednání rady navštívili jednatelé společností Městské lesy a rybníky s.r.o, společnosti Tebis s.r.o, Technických služeb s.r.o. a Průvodcovské služby s.r.o., aby okomentovali výroční zprávy těchto  společností.

.
17. zasedání Rady města Kutná Hora dne 10. července 2013

● Nejprve byly projednány záležitosti kanceláře tajemníka, v rámci kterých bylo schváleno navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví o jednoho zaměstnance – referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí. Toto bylo možné uskutečnit na základě novely zákona  401/2012 Sb. Referent bude organizovat poradenství, akce pro pěstouny, jejich děti, bude jednat s neziskovými organizacemi a podobně. Náklady na tohoto pracovníka budou poskytnuty ze státního příspěvku.

●Ekonomický odbor – předložil členům rady analýzu provozu loterií v Kutné Hoře.  Autory analýzy byli členové pracovní skupiny, která se touto problematikou zabývala. Materiál zhodnotil provoz loterií ve městě, vyčísleny byly příjmy do pokladny města, poskytnuty byly informace  získané z kontrol a následného vyjádření členů skupiny. Další jednání a rozhodnutí v této problematice pak bude na Zastupitelstvu města Kutná Hora. Schváleno bylo několik předložených návrhů rozpočtových opatření. ZM bylo doporučeno nesouhlasit s prodeji několika pozemků v k.ú. Kutná Hora, Červené Janovice a Pernštejnec. Na vědomí vzali členové rady zápis majetkové komise.

●Odbor správy majetku-projednány a odsouhlaseny byly dodatky ke smlouvě o výpůjčce v k.ú. Malín mezi městem Kutná Hora a TJ Sokol Malín, kde došlo ke změně smluvního vztahu z doby neurčité  na dobu určitou do 31.7.2024. Stanovena byla výše ročního nájemného. Schválen byl i předložený návrh ceník za využití  tohoto nového  víceúčelového kulturně sportovního zařízení . Rovněž souhlas byl vysloven se vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. a II. patře nemovitosti v ul. Zámecké společnosti GIVA s.r.o.  za účelem výroby reklamních a upomínkových předmětů. Projednán byl návrh na zbourání zdí včetně zděných přístřešků a oplocení na pozemku v ulici Potoční, který má v nájmu společnost TRANS spol. s.r.o.

Na vědomí vzali členové rady zápis z jednání bytové komise, kde hlavním bodem bylo vyhodnocení přihlášek do třech výběrových řízení na pronájem bytů dle sociální potřebnosti. Dále bylo vzat na vědomí výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: dovybavení ,,spolkového domu“.

●Odbor památkové péče a školství-RM doporučuje zastupitelstvu města schválit změny ve zřizovacích listinách ZŠ Kamenná stezka a ZŠ Jana Palacha. Důvodem je trvalé přestěhování školních družin do hlavních budov škol.

●Odbor investic  – předložil mimo jiných i tyto návrhy, které byly RM schváleny. První obsahoval požadavek na zařazení finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2013 akci Dům Dačického – rekonstrukce střechy. Důvodem bylo, že se zatím nepodařilo zajistit dotační prostředky na rekonstrukci celého objektu a vzhledem k tomu by docházelo k dalšímu chátrání budovy, je tedy nutné z prostředků města rekonstruovat střechu a strop II. nadzemního podlaží. Pro tento rok bude uvolněno celkem 2 950 000,-Kč.  Další akcí je obnova hřiště na odbíjenou u ZŠ J. Palacha. S tímto návrhem přišla komise pro městská sídliště, s ohledem na tlak veřejnosti se jedná o velmi logický požadavek, který nebylo možno zařadit do projektu regenerace sídliště – nebyly by dodrženy podmínky dotace. Na rekonstrukci bude poskytnuto 300 000,-Kč ještě pro tento rok.

Dana Vepřková, místostarostka

Celé znění najdete na: www.mu.kutnahora.cz

 

.

 

Zavřít menu