Rozpočet města Kutná Hora vykazuje za první pololetí příznivé plnění příjmů, včetně daňových.  Zastupitelé si proto na svém červnovém zasedání mohli dovolit navýšit rozpočtovou rezervu o 10 milionů. Rada města ji pak na svém červencovém zasedání využila na další investice, zejména na opravy budov a komunikací. 

K těmto krokům vede rovněž fakt, že na běžných účtech Města se od  počátku roku pohybuje významně kladný zůstatek a nejsou čerpány kontokorentní úvěry. Naopak došlo ke snížení jejich limitů o pět milionů.  S mírným optimismem, při zachování konzervativního přístupu,  lze tedy předpokládat, že kladné zůstatky na účtech Města budou i na konci roku a rozpočet bude minimálně vyrovnaný.

Nové investiční akce
V průběhu první poloviny roku byly prověřeny investiční potřeby, které Město buď již dlouhodobě odkládá z důvodu nedostatku prostředků, nebo byly vyvolány akutním zjištěním o neudržitelném stavu majetku. Exemplárním příkladem je tzv. Dačického dům čp. 41, kde byl zjištěn alarmující stav střechy.  Očekávané dotace jsou stále v nedohlednu a tak musí Město investovat „ ze svého“. Rada města odsouhlasila částku 2, 950 mil. korun. Z této položky bude nejenom opravena střecha, ale musí být rovněž rekonstruován strop ve II. nadzemním podlaží.
V průběhu volebního období zaměřuje vedení Města zvýšenou pozornost na rekonstrukci komunikací. Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeží jsou aktuálně prašné, přitom například Novomlýnská je turisticky významná, propojuje historické centrum Města s lávkou přes Vrchlici na Rovina a Královskou procházku. Je oblíbenou vycházkovou cestou jak turistů, maminek s dětmi, tak pejskařů.  Důvodem navíc je letos dokončená kanalizace právě v těchto dvou ulicích. Na rekonstrukci byla vyčleněna částka 2,9 mil. Kč.
Velký bytový blok čp. 116 až 118 v ul. 17. listopadu má dlouhodobě problémy s kvalitou zásobování teplem a teplou vodou, vzhledem k příliš velké vzdálenosti části objektu od předávací stanice.  Řešením je zabudování nové „Domovní předávací stanice“. Tento model se již osvědčil v objektu čp. 101 až 107. Na vybudování nové domovní stanice byla vyčleněna částka 1 mil. Kč.
Řada městských i soukromých objektů ve městě má problém s hydroizolací.  Rada města odsouhlasila hned několik položek, které zabezpečí ochranu veřejných objektů před účinky spodních  a dešťových vod.  Jedná se zejména o MŠ Benešova – ochrana sklepních prostor – 800 tis. Kč, dále hydroizolace přízemí budovy knihovny – 140 tis. Kč a odvlhčení vnějších zdí Spolkového domu – 300 tis. Kč.  V plném tempu probíhá finančně i technologicky náročná akce „Snížení energetické náročnosti objektů DPS v Kutné Hoře“.  Rada města rozhodla s ohledem na reálnou znalost potřebných financí o navýšení spoluúčasti Města na projektu dotovaném ze Státního fondu životního prostředí o částku 1, 905 mil. Kč. Dotace na tento projekt představuje 90% způsobilých nákladů, což je cca 11 mil. Kč.  Celkové náklady projektu včetně nezpůsobilých nákladů se blíží částce 18 mil. Kč. Nová okna, dveře, zateplená fasáda a kompletně rekonstruovaný systém vytápění s využitím nejmodernějších  technologií (zemní tepelná čerpadla) znamenají zásadní změnu. Senioři prožijí novou zimu s daleko větším komfortem  a kvalitou bydlení, přitom s nižšími náklady na energie. Menší akcí z pohledu objemu financí je obnova zdevastovaného hřiště na odbíjenou za Základní školou Jana Palacha. Rada vyhověla požadavku Sídlištní komise  na doplnění stále chybějících sportovišť na sídlišti Šipší a uvolnila částku 300 tis. Kč na vybudování tzv. bezúdržbového hřiště. Tento požadavek nebylo možno uspokojit z poskytnutých dotací na regeneraci horní části sídliště, logicky však do konceptu regenerace zapadá.
Před odborem investic nyní stojí nelehký úkol. Všechny schválené akce dotáhnout administrativně k realizaci a dokončit je nejpozději do konce roku 2013.

Jiří Franc, místostarosta

.

Zavřít menu