Na základě rozhodnutí rady města byl odboru investic zadán úkol přihlásit rekonstrukci Spolkového domu v Lierově ulici do soutěže Stavba roku. Přihlášku jsme zpracovali společně s projekční firmou Kutnohorská stavební – má svá specifika a povinné přílohy. ……………………………………………………………………………………

Soutěže tohoto typu jsou dvě – jedna na krajské úrovni a jedna celostátní. Přihlášku jsme zaslali do obou. Po zkušenosti z loňského roku, kdy za provedení rekonstrukce zádlažeb v centru města obdržela Kutná Hora Cenu hejtmana středočeského kraje víme, že hodnotící komise  objíždějí účastníky a provádějí vizuální kontrolu a obhlídku provedené práce. Jak po stránce architektury, tak i kvality a úrovně provedení.

V letošní celostátní soutěži jsme postoupili do druhého kola a osmičlenná komise prohlédla dům od střechy až po parter. Komise krajská teprve přijede.

Komisaři se většinou tváří velmi upjatě a nedávají moc najevo své pocity a dojmy. Přesto si po návštěvě, jejich dotazech a našich odpovědích myslím, že zejména život, který domu vdechla ZUŠ, povýšil rekonstrukci o jeden stupeň výše. Prázdné a nevyužité rekonstruované domy  vypadají opuštěně a krása, kterou na člověka působí je poněkud studená.

To se ale, zaplaťpánbůh, toho našeho Spolkového domu netýká!

Jiří Janál, vedoucí odboru investic MěÚ Kutná Hora

 

Spolkový  dům

Objekt čp. 146 v Lierově ulici v Kutné Hoře (nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP) byl dle zadání rekonstruován na detašované pracoviště ZUŠ, dále pro potřeby kutnohorských spolků a vytvoření sociálního zázemí a šaten pro kulturní centrum v přilehlém kostele sv. Jana Nepomuckého.  Z historického hlediska obsahuje nynější objekt čp. 146 dva domy spojené v r. 1844. Jižní velký dům byl „Havířský“ a původní funkcí opravdu naplňoval význam spolkový a severní menší byl připojen až ve zmíněném roce k rozšíření radnice, která zde byla od roku 1793.

Vznik obou domů je datován do 15. století. Za pozornost stojí i socha sv. Václava osazená na nároží domu v rámci barokizace v 18. století. V průběhu století plnil mnohé funkce od zmíněné radnice přes hostinec, nevěstinec, sloužil různým spolkům až ve dvacátém století se stal na delší dobu  požární zbrojnicí a v prvním patře byly byty. V posledních letech před rekonstrukcí byl objekt bez využití a postupně chátral.

Z architektonického hlediska se jedná o trojkřídlý dům se středním nádvořím, který je situován mezi ulicemi Husova, Lierova a Václavským náměstím v těsné blízkosti barokního kostela sv. Jana Nepomuckého. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený valbovými střechami.  Strop nad přízemím tvoří klenby. Vnější vzhled objektu zůstal zachován. Z nádvoří byly odstraněny novodobé přístavby a tento prostor nyní slouží díky stříšce obklopující atrium jako lapidárium a pro pořádání kulturních akcí. Kapacita budovy byla navýšena využitím prostoru bývalé, zcela prázdné půdy. V přízemí byly provedeny odvětrávané podlahy (systém Gabex – IGLÚ). Aby mohl být trvale využíván i původně půdní prostor byla zesílena stropní konstrukce nad 2. NP – ocelové nosníky + železobetonová deska.  Úprava krovu spočívala v odstranění vazných trámů, doplnění sloupků a výměně houbou napadených trámů zejména v úžlabí. V návaznosti byla zcela vyměněna střešní krytina.

Vstup do půdních prostor je řešen novým pozvolnějším a širším schodištěm odpovídajícím dnešní funkci školy. V severním křídle je nové únikové schodiště, zároveň zde vznikl proražením spojovací zdi průchod do prostor kostela sv.Jana Nepomuckého. Osvětlení učeben v 3.NP  je vyřešeno střešními okny situovanými do dvora objektu. Bezbariérovost celého objektu zajišťuje výtah s komplikovaným průrazem původní klenby a zvedací plošina  v nádvoří pro přístup tělesně postižených ke kostelu sv.Jana Nepomuckého. Příčky v přízemí a 1. patře zděné z tvárnic YTONG, v podkroví sádrokartonové. Ve 2.NP vznikly dva taneční sály se zrcadlovými stěnami. Podlahy -chodby keramická (cihelná, pískovcová) dlažba, v místnostech dřevěné lamelové parkety, PVC, koberec – dle účelu místnosti. Vyměněna  za nové,dřevěné byla všechna okna a dveře.
Restaurovány byly všechny hodnotné detaily:  socha sv. Václava na jihovýchodním nároží, vstupní portál s mříží v nadsvětlíku ve východním průčelí, barokní kované dveře ve vstupní chodbě a vřetenové schodiště v severozápadním rohu nádvoří. Zachována zůstala všechna původní  kamenná ostění.

Barevnost vnějších fasád, oken a dveří vycházela z úzké spolupráce s NPÚ podobně jako celá rekonstrukce.

Rekonstrukcí byla zachráněna chátrající nemovitá kulturní památka v historickém jádru města Kutná Hora zařazeného na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Nové využití objektu čp. 146 částečně jako ZUŠ a   „Spolkového domu“ přispívá ke zkvalitnění činnosti kutnohorských spolků, pěveckých a tanečních souborů a potřebné  zázemí získává i kulturní centrum v kostele sv. Jana Nepomuckého a ZUŠ.

.

Spolufinancováno z dotačního programu ROP NUTS II Střední Čechy, výzva č.41, projekt „Spolkový dům“, registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00814.
loga

.
Stavba: Spolkový dům

Místo: Lierova ulice 146, Kutná Hora

Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552,  284 01  Kutná Hora

IČ: 002 36 195

Autor návrhu: Miloslav Chlumský – Město Kutná Hora

Projektant: Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora, Ing. Jaroslav Hádek

IČ: 451 44 788

Památková péče: PhDr. Aleš Pospíšil – NPÚ

Restaurátorské práce: Jan Vích ak. sochař a restaurátor, Libčice nad Vltavou

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 420 02 Česká Lípa

IČ: 267 68 607

Hlavní stavbyvedoucí: Josef Patočka – CL EVANS

Zahájení stavby: 21. 03. 2011

Dokončení stavby: 30. 06. 2012

Náklady stavby: 42,847.045,16 Kč

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

.

Zavřít menu