Letošní druhé veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý devatenáctého března 2013 od čtyř hodin odpoledne v Rytířském sále Vlašského dvora. V článku najdete návrhy usnesení, program zasedání je k dispozici ZDE. …………………………………………………………………………………..

Návrhy usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora dne 19. 03. 2013

Zastupitelstvo města Kutná Hora

u k l á d á
tajemníkovi MÚ činit kroky potřebné pro zveřejňování záznamů ze zasedání Zastupitelstva města na webových stránkách města

s c h v a l u j e
a) koupit od Města Čáslav 60,59 % z celkového počtu akcií na majitele v listinné podobě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967 ve vlastnictví Města Čáslav a to však maximálně v počtu 1.983 kusů za cenu 250,– Kč za jednu akcii.

b) změnu rozpočtu města tak, že z rezervy rozpočtu převádí částku ve výši 495.750,– Kč na položku „nákup akcií“ na majitele v listinné podobě společnosti Vrchlice – Maleč, a. s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967.

rozpočtové opatření OPPŠ č. 1 – zapojení části zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2012 ve výši 70.000,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace za pronájem prostor k filmování o 165.000,- Kč, dle důvodové zprávy

poskytnutí půjčky z FRB mimo VŘ žadatelům dle předloženého seznamu v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.4/11 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora

zahájení výběrového řízení č.II pro rok 2013 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci květen 2013

uzavření smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Kutná Hora-Praha na rok 2013.

b e r e   n a   v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města  dne  23.1.2013 – 20.2.2013
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2012
zápis Finančního výboru ze dne 11.3.2013
zápis o kontrole plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města za rok 2012 (kontrolní akce 1/13/KV).

n e s o u h l a s í
s prodejem pozemk p.č. 805/39 o výměře 232 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemku p.č. 645 o výměře 137 m2 v k.ú. Kaňk paní Ing. Miroslavě Drahorádové, Kutná Hora.

s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost – jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června  roku 2014. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

s prodejem pozemku p.č. 96/51 (původně část pozemku dle PK p.č. 270/9) o výměře 25 m2 v k.ú. Perštejnec paní Ľudmile Růžičkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 2500,- Kč.

s prodejem pozemku p.č. 3950/160 o výměře 24 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům PhDr. Soně a Ak.soch. Stanislavu Kostkovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 6.265,- Kč.

s prodejem části pozemku p.č. 4817 o výměře 80 m2 a části pozemku p.č. 4004/39 o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 3208-42/2012 ze dne 27.4. 2012 pozemky p.č. 4817/2, 4817/3, 4817/4) v k.ú. Kutná Hora manželům Václavu a Kateřině Gottfriedovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.500,- Kč.

se směnou části pozemku p.č. 673/83 o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 673/84 o výměře 27 m2 a části pozemku p.č. 673/85 o výměře 84 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/83 a dle geometrického plánu č. 3254-115/2012 ze dne 8.10. 2012 pozemky p.č. 673/157 a p.č. 673/156), vše v k.ú. Kutná Hora, ve vlastnictví Města Kutná Hora, za část pozemku p.č. 673/4 o výměře 16 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/159) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Václava a Ivany Nykodýmových, Kutná Hora, s doplatkem ze strany manželů Nykodýmových ve výši 40.625,- Kč.

s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4110/2 o výměře 442 m2 a p.č. 4110/3 o výměře 112 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov.

s odkoupením pozemků p.č. 4258/2 o výměře 1.399 m2, p.č. 4258/4 o výměře 1.713 m2, p.č. 4259/2 o výměře 752 m2, p.č. 4259/3 o výměře 1.253 m2, p.č. 4259/8 o výměře 2925 m2, p.č. 4263/7 o výměře 15 m2, p.č. 4267/1 o výměře 1.141 m2, p.č. 4537/3 o výměře 11.562 m2 a p.č. 4635 o výměře 696 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora od ČR – Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu dle znaleckého posudku.

s výjimkou  z pravidel o prominutí úroku z prodlení  společnosti Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora ve výši 60 474,00 Kč vyčísleného od 1.1.2011 do 31.12.2012.

s prominutím poplatku z prodlení pro paní Zuzanu Kocourkovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 113 232,00 Kč.

s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 5. 2001 mezi Městem Kutná Hora, panem Janem Vančurou a paní Petrou Vančurovou, provdanou Lebduškovou, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne
31. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Janu Vančurovi a paní Petře Vančurové, provdané Lebduškové částku ve výši 237.401,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 12. 2012.

s předloženým návrhem OSM – TO č.1/13, kterým dochází ke zřízení nové příjmové
rozpočtové položky Přijatý dar – DH Seifertovy sady a zároveň ke zřízení nové výdajové
investiční rozpočtové položky  DH Seifertovy sady ve výši 204.200,–Kč.

s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.310.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2013 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.065.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2013 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko – Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu

s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy

s upraveným návrhem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro projekty do 5 000,- Kč (malé granty) dle důvodové zprávy

s o u h l a s í/n e s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města MIMO investiční akce kanalizace Kutnohorsko – Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

 

 

.

 

Zavřít menu