Na pondělní schůzce se sešli zástupci vedení města, starosta Martin Starý a místostarostové Zuzana Moravčíková a Josef Viktora s předsedou představenstva akciové společnosti Sparta Kutná Hora Lubomírem Tvrdíkem a zástupcem hlavního akcionáře (Silnice Čáslav a.s.) Aloisem Holíkem. Na pořadu bylo jednání o odkoupení KD Lorec.

.
Ing. Holík zopakoval návrh, který přednesl již v minulosti a zdůraznil, že o jeho nabídce již není možné, vzhledem k nákladům, které měl jako hlavní akcionář spojené s činností a fungováním akciové společnosti Sparta Kutná Hora a.s. v minulosti, dále diskutovat. Navrhl, že vstoupí do jednání s budoucím kupujícím, se kterým již Sparta Kutná Hora a.s. uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je areál kulturního domu Lorce, a to v tom směru, aby platnost této smlouvy zanikla v případě, že zastupitelstvo města Kutné Hory odsouhlasí znění návrhu kupní smlouvy, kde na straně „prodávající“ bude Sparta Kutná Hora a.s. a na straně kupující Město Kutná Hora. Městu Kutná hora nabízí odprodání areálu kulturního domu Lorec, a to za cenu 12.000.000,- Kč.
Jako zástupce hlavního akcionáře se dále zavázal, že společnost Silnice Čáslav a.s. uhradí veškeré závazky jak do minulosti, tak i do budoucnosti, které vznikly, vznikají nebo vzniknou z činnosti akciové společnosti Sparta Kutná Hora a.s. Dále se zavazuje, že nejpozději do 12. února 2016 bude uhrazen závazek vůči Městu Kutná Hora, který byl přesně vyčíslen ve výzvě, kterou akciová společnost obdržela prostřednictvím právního zástupce města – jedná se o částku přesahující 800.000,- Kč.
„Zástupci města se seznámili s návrhy pana Holíka a připomněli, že již existuje usnesení zastupitelstva, ve kterém Město Kutná Hora projevilo vůli areál kulturního domu Lorec odkoupit, avšak v tomto usnesení ještě nebyla stanovena celková cena. Z tohoto důvodu je nutné, aby tento základní prvek kupní smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou členů zastupitelstva města, a z tohoto důvodu je nutné, aby bylo svoláno zastupitelstvo, kde tato otázka bude projednána, a za tím účelem požádali hlavního akcionáře a předsedu představenstva akciové společnosti o lhůtu k vyjádření,“ konstatoval místostarosta Josef Viktora.
Účastníci jednání si stanovili lhůtu k vyjádření nejpozději v týdnu od 15. února 2016 a dále se dohodli, že si poskytnou vzájemnou součinnost při vypracování návrhu kupní smlouvy tak, aby tento návrh mohl být předložen ke schválení na mimořádném jednání zastupitelstva, jehož termín bude upřesněn po zasedání Rady města ve středu 3. února 2016.
„O průběhu a výsledku jednání jsem již informoval e-mailem všechny zastupitele,“ doplnil místostarosta Viktora.

(jok)

:

Zavřít menu