Město Kutná Hora zastoupené tajemníkem MěÚ Kutná Hora vyhlašuje dne 25. ledna 2016 podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent dopravy. Nástup možný od 1. 3. 2016.

.
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Kutná Hora, vyhlašuje dne 25. ledna 2016 podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent dopravy, zařazený v oddělení správy dopravy a silničního hospodářství v Odboru dopravy a silničního hospodářství  Městského úřadu Kutná Hora.

Místo výkonu práce:  Kutná Hora.

Obecná charakteristika pracovní pozice: referent zajišťuje státní správu na úseku pozemních komunikací – např. stanovení dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikace, povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení uzavírky komunikace se stanovením objízdné trasy, povoluje zřízení reklamních poutačů u komunikací, vydává povolení a oprávnění pro stanice měření emisí, vydává licenci pro dopravce provozující městskou autobusovou dopravu a schvaluje jízdní řády, vede stavební a kolaudační řízení na silnicích, provádí státní stavební dozor, vede správní řízení při přestupcích a správních deliktech.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu NEURČITOU – nástup možný od 1.3.2016.

Platové zařazení: 10. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.

.
Uchazeč musí splňovat:

1. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů

–  je způsobilý k právním úkonům

–  bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy

– ovládá jednací jazyk

.
2. Požadavky MěÚ Kutná Hora:

–  ke dni nástupu ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání technického směru

– schopnost komunikace s klientem

– řidičské oprávnění skupiny „B“

– velmi dobrá znalost práce na PC

– samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita

– manažerské schopnosti

– vítána praxe ve stavební firmě

– vítána praxe ve státní správě.

.
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

– přesné označení výběrového řízení (pracovní pozice)

– jméno, příjmení a titul uchazeče

– datum a místo narození uchazeče

– státní příslušnost uchazeče

– místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního příslušníka

– datum a podpis uchazeče.

.
Uchazeč dále připojí k přihlášce tyto doklady:

– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, popř. čestné prohlášení

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– poskytnutí souhlasu se zpracováním a vedením svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách pro účely tohoto VŘ, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v termínu do 9.2.2016 včetně, písemně v obálce: 

  1. poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.

Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici referent dopravy MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče. Podací razítko nejpozději s datem 9.2.2016   nebo

předkládejte osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici referent dopravy MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději do 9.2.2016 včetně do 15:00 hodin.

Tel. kontakt: 327 710 310 – vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství  MěÚ KH, 327 710 302 – vedoucí oddělení správy dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kutná Hora

V souladu se zák.č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, má vedoucí úřadu (tajemník) právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.

Tomáš  HOBL, tajemník MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu