9. ledna 2013, 1. zasedání rady města Kutná Hora. Na zasedání bylo přítomno všech osm členů rady. Jednání řídil starosta Kutné Hory Ivo Šanc. Ohlášenými návštěvami byli Karel  Koubský, jednatel společnosti KH Tebis a Jaromír Ďoubal, vedoucí odboru dopravy MÚ Kutná Hora.
.
.
.

.
Záležitosti kanceláře tajemníka

•Projednána byla  zápůjčka obrazu V.Radimského – Tůň v Polabí galerii v Kolíně.

•T. Hobl, tajemník města,  informoval, že ministerstvo vnitra zásadně nedoporučuje zveřejňování záznamů z jednání ZM. Natáčet jednání lze pouze pro účely archivace.

•Schváleno bylo vytvoření pracovní skupiny pro optimalizaci odpadového hospodářství ve městě.

 •Projednána byla stížnost dvou společenství domů Na studních. Obyvatelé vyslovili nesouhlas s výstavbou

 zamýšleného výjezdu na kruhový objezd  Masarykova ulice (Tesco). Bylo konstatováno, že o vybudování výjezdu nebylo nijak rozhodnuto, dle projektu je komunikace pouze označena jako možný výjezd a o dalším vývoji  této stavby budou majitelé sdružení domů včas a řádně  informováni.

Záležitosti ekonomického odboru

•Schválen byl záměr na prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora, dále na prodej zahradního domku v Pernštejci, vyhlášeno bylo výběrové řízení na prodej domu na Palackého náměstí č.p. 379. V této souvislosti byly vysloveny obavy, aby prodej nedopadl podobně problematicky jako v případě Kouřimské brány nebo hotelu Černý kůň. V každém případě bude nutné zjistit o případném investorovi všechny reference. Vyvolávací cena byla stanovena ve výši 12 mil. Kč.

 •Členové rady byli seznámeni se stavem finální podoby  nájemní smlouvy v kauze Katlov. Ta by měla být předložena na jednání zastupitelstva dne 29.1. 2013.

Návštěvy

•K. Koubský reagoval na dopis, který zaslalo několik členů ZM a kde požadují poskytnout informace a technické a ekonomické podklady pro propojení kotelen Hlouška a Šipší. Žadatelům byla zaslána odpověď a pro všechny členy ZM bylo připraveno pracovní zasedání přímo ve společnosti KH Tebis, kde byly probrány všechny záležitosti týkající se tepelného hospodářství ve městě.

•J. Ďoubal  členy rady seznámil s financováním dopravy v Kutné Hoře obecně a pak s žádostí o finanční příspěvek na uhrazení ztráty linky č. 381 mezi Prahou a Kutnou Horou. Jedná se o linku pražské integrované dopravy, vloni žádali o příspěvek 9.200 Kč měsíčně (dříve toto hradil kraj, ale ten již nepřispívá, a tak se dopravce obrátil na obce). V letošním roce příspěvek bude činit celkem 120 000 Kč. Vzhledem k tomu,že se zde jedná o službu občanům, souhlasili členové rady s tím, že se připojí k obcím, které se na jeho úhradě budou podílet. Zároveň požadují, aby dopravce předložil statistiku prodaných jízdenek týkajících se Kutné Hory.

Záležitosti odboru správy majetku

•Významným materiálem, který rada projednávala, bezesporu byla zpráva bytové komise, která podrobně seznamuje se situací v bytové otázce ve městě. Tato zpráva bude sloužit jako pracovní materiál, bude průběžně aktualizována a doplňována. Všichni ocenili její perfektní zpracování.  Rada města následně jmenoval členy bytové komise.

•Členové rady se vyjádřili k návrhu odpovědi Osadnímu výboru Sedlec, návrh vypracoval OSM. Jednotliví radní se vyjádřili tak, aby v odpovědi byly na konkrétní dotazy členů výboru konkrétní odpovědi.

Záležitosti ostatních odborů

•Členové rady byli seznámeni se zápisy z jednání komisí RM

Komise památkové péče upozornila na  nevhodnost používání soli  během zimy v centru města.

Komise pro městská sídliště upozornila na možnost  zavést podle vzoru sousedního Kolína tzv. převaděče na přechodech. Šlo by se o službu pro děti  při  jejich cestě do školy. Rada města pověřila městskou policii přípravou materiálu, včetně vytipování přechodů na jednání další rady.

Komise kulturní doporučila změnit podobu kulturního zpravodaje v Kutnohorských listech. Tento požadavek je v tomto vydání již splněn.

Komise cestovního ruchu se zabývala propagací města . Rada města doporučila propagaci řešit hlavně v rámci Fondu cestovního ruchu.

Různé

22. března 2013  se bude konat městský ples.

16. ledna 2013, 2. (mimořádné) zasedání rady města Kutná Hora. Přítomno bylo šest členů rady.

Rozdělení grantových prostředků

Členové rady  projednali návrh, který jim připravila grantová komise. Návrh byl doplněn v oblasti středních a velkých grantů v oblasti kultury. Celkem došlo v materiálu ke čtyřem změnám. Navýšeny byly prostředky v oblasti malých grantů. Celý materiál byl doporučen ke schválení zastupitelstvu města.

Celé znění najdete na www.mukutnahora.cz

Autor: Dana Vepřková, místostarostka

 

Zavřít menu