Letošní první veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý devětadvacátého ledna 2013 od čtyř hodin odpoledne v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu bude, mimo jiné, i vystoupení zástupce Asociace herního průmyslu a volba člena rady Města.

 

 

NÁVRHY USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUTNÁ HORA DNE 29. 01. 2013

Zastupitelstvo města Kutná Hora

n a v r h u j e 

Valné hromadě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Ing. Jaroslava Suka, Kutná Hora.

I. b e r e   n a  v ě d o m í
Rezignaci pana Mgr. Bc. Vladimíra Dupala na funkci člena Osadního výboru Malín z důvodu změny trvalého bydliště.

II. u r č u j e
V souladu s §120, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů členem Osadního výboru Malín paní Mgr. Annu Vojáčkovou, Kutná Hora.

s c h v a l u j e
1.předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 1 – zapojení finančního zůstatku z roku 2012 ve výši 13 000 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1
2.předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 2 – navýšení rozpočtu o převod nevyčerpaných mzdových prostředků z depozitního účtu města ve výši 2 195 640 Kč dle důvodové zprávy č. 2
předložený vzor smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy

smlouvu o půjčce  občanskému sdružení Povídej ve výši 113.000,- Kč na překlenutí financování projektu „ Krizová pomoc pro děti a mládež na Kutnohorsku a Kolínsku“

předložený návrh rozpočtového opatření OSZ č. 1 – zapojení zůstatku neinvestiční  účelové dotace z kapitoly MPSV na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením ve výši 218.952,-Kč dle důvodové zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města  dne 12.12.2012 – 9.1.2013

zápis Finančního výboru ze dne 21.1.2013

informaci o aktuálním stavu provozování loterií a jiných podobných her na území města Kutná Hora.

bytovou koncepci Města Kutná Hora

informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze „Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora“ v roce 2012

zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 9.1.2013.

informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2012

u k l á d á
starostovi města předkládat materiály zpracované pro Radu města zastupitelům města vždy před příslušným jednáním rady

n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Černíny paní Janě Pohlové,  Kolín 2.

s prodejem části pozemku p.č. 617/1 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Kaňk paní Alici Kopecké,  Kutná Hora.

s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým,  Kutná Hora.

s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2013

s prodejem pozemku p.č. 677/43 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Petru a Dagmaře Damkovým, Kutná Hora za kupní cenu 38.000,- Kč (+ znalečné 2.000,-
Kč).

s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.

s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora
paní Ivaně Fuchsové,  Kutná Hora za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 pozemku (+  znalečné 3.000,- Kč).
NEBO
n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora
paní Ivaně Fuchsové,  Kutná Hora
NEBO
I.   n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové, Kutná Hora
II.  d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora souhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora.

s prodejem bytové jednotky č. 3 v domě čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle „Prohlášení vlastníka“ ze dne 6.1.2005 panu Marcelu Poulovi a panu Jaroslavu Poulovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 780 002,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007

s prodloužením termínů splnění usnesení č. 252/12, č. 253/12, č. 106/11, č. 174/12, č. 236/11

s umístěním trvalé stavby – rampy pro imobilní osoby v ulici Masarykova před čp.597
na pozemku parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora

a) se zrušením usnesení ZM č. 177/12 ze dne 11.9.2012

b) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. č.p 43, Čáslav, na odkoupení 3ks informačních kiosků vč. aplikace pro chytré telefony, aplikaci pro chytré telefony a informační kiosky, 50ks ukazatelů a značení na sloupy veřejného osvětlení, 30ks litinových sloupků a ukazatelů, 1ks průvodce mapy, 6ks informačních tabulí umístěných na hlavních parkovištích ve městě, propagační video a audio spot, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v okamžiku prodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v roce 2017

s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu pro rok 2013

s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko – Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

s přijetím dotace na projekt Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře

se spolufinancováním akce „Regenerace panelového sídliště Šipší I.etapa část 2.“ v případě, že bude získána, na základě podané žádosti, dotace z MMR. Výše spolufinancování bude 30% nákladů na akci, maximálně však 2 mil. Kč.

 

 

 

Zavřít menu