Třetí zasedání Rady města se konalo dne 23. ledna  2013. Nejprve byly projednány záležitosti ekonomického odboru. Jednalo se o zřízení věcných břemen v Katastrálním úřadu Kutná Hora pro RWE GasNet a ČEZ Distribuce. Projednány byly záležitostiodboru správy majetku. Bylo schváleno uzavření  nájemní smlouvy nebytu v Malíně, výpůjčka parku pod Vlašským dvorem pro uskutečnění country festivalu Kocábka a pro Pohádkovou Barboru.

 

Na vědomí byl vzat zápis komise životního prostředí, kde byly projednány některé změny v souvislosti s dosavadním umístěním kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě města. Pokud se uskuteční v některých lokalitách změny, byly projednány s osadními výbory a bylo přihlédnuto k návrhům členů těchto výborů. Odbor správy majetku byl komisí pověřen, aby vytipoval nejvhodnější  místa pro kontejnery na tříděný textil. Jako další byl vzat na vědomí zápis školské komise, kde mimo jiných zazněl požadavek prodloužit otevírací doby parku U Tří pávů v době letních měsíců. Toto bude projednáno se zástupci Kutnohorska. Komise sportovní ve svém zápise zhodnotila akci vyhlášení nejlepšího sportovce roku, která se uskutečnila v Tylově divadle. Členové se shodli, že šlo o akci poměrně zdařilou, do budoucna je třeba doladit některé maličkosti. Zápis komise sociální přinesl informace o využití ubytoven města, projednán byl požadavek Oblastní charity, aby byly využity prostory v ul. Trebišovská – bývalá ZUŠ.  Součástí zápisu komise kulturní byla rozvaha nad dalším osudem a využití prostor Alfa klubu.

Posledním bodem tohoto jednání byl bod různé. Členka rady I. Vopálková informovala přítomné o ocenění, které pro Průvodcovskou službu převzala na veletrhu Regiontouru za nejlépe vedoenou marketingovou kampaň. Starosta I. Šanc seznámil přítomné s postupem prací souvisejících s výstavbou rozhledny na Kaňku a vybudováním přístupové komunikace ze sídliště.

 

4. zasedání Rady města Kutná Hora dne 6. února  2013

Záležitosti ekonomického odboru okomentovala A. Šorčíková.

Projednáno bylo několik doporučení souvisejících s prodejem pozemků, schválen byl prodej movitého majetku v obci Pernštejnec.

Záležitosti odboru správy majetku

V souvislosti s přípravou nové mincovní expozice a náhradním využíváním preghausu Průvodcovskou službou byl zamítnut požadavek Oblastní charity, aby zde v době před Velikonocemi proběhla prodejní výstava. Vyhodnocena byla úspěšnost výběrových řízení na pronájmy bytů.  Bylo konstatováno, že se nedaří pronajímat více metrážní byty, zájem je spíše o byty menší.

 

5. zasedání Rady města Kutná Hora dne 20. února  2013

Záležitosti kanceláře tajemníka

Členové vzali na vědomí zápis z jednání Komise  pro rozvoj informačních technologií, jejíž členové navrhli zřídit WiFi v Rytířském sále (Havlíčkovo mám. 552) a ve veřejných prostotách budovy Radnická 178.  Byl vysloven souhlas s tímto požadavkem. Na jednání RM byli pozváni dva členové komise, aby přítomné seznámili se stavem příprav tzv. sdíleného integrovaného kalendáře. Cílem projektu je plně obsloužit procesy spojené s pořádáním akcí kulturního, sportovního a podobného charakteru. Jde o projekt, který pomůže zjednodušit občanům přístup k aktuálním informacím z kulturního kalendáře.

Záležitosti ekonomického odboru

Členové rady souhlasili s vyvěšením několika záměrů na prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora, v k.ú. Opatovice,  bylo doporučeno ZM souhlasit se směnou části pozemku v ul. U Lesa. RM vyslovila souhlas  s odkoupením pozemků včetně lesních porostů v k.ú. Kutná Hora od společnosti Lesy České republiky. Jde o lokalitu poblíž Královské procházky, kde je město vlastníkem sousedních nemovitostí nebo pozemků, které navazují na zmíněnou nabídku.

Záležitosti odboru správy majetku komentoval M. Suchánek. Mimo jiných byl projednán zápis bytové komise, která se zabývala žádostmi o  poskytnutí ubytovny města. Komisí byl projednán návrh nových pravidel na pronájem bytů v domě pro seniory. Členové rady byli seznámeni s výsledkem kontroly na ubytovnách města. Souhlas byl vysloven s uzavřením smlouvy mezi Městem Kutná Hora a MVE PLUS, s.r.o. Čáslav o provozování zimního stadionu od 1 .4. do 31.10. 2013. Odsouhlasena byla výpůjčka parku pod Vlašským dvorem pro XXII. ročník královského stříbření, které proběhne ve dnech 22. -23. června, další výpůjčka parku byla schválena  Občanskému sdružení Club Deportivo Kutná Hora za účelem pořádání akce – běžecké závody ,,Dačického 12“ ve dnech 9. -11. srpna.  Bylo doporučeno uzavřít smlouvu se společností Diakonie Broumov o umístění  dvou kontejnerů na sběr  obnošeného šatstva. Kontejnery budou umístěny v blízkosti nákupních středisek – supermarketů,  jeden na křižovatce ulic Opletalova a Ortenova, druhý v ulici Lorecká – naproti BILLE. Díky přijetí peněžního daru od společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. bude dovybaveno herními prvky dětské hřiště v Seifertových sadech. Projednána byla žádost Společenství vlastníků ohledně zřízení bezbariérového vstupu do domu č. 602 v ulici Družební. Na základě šetření odboru správy majetku, bylo vlastníkům domu sděleno, že zřízení spojovacího chodníku  provede Město Kutná Hora na své náklady. Schváleno bylo vyvěšení záměru na pořádání pravidelných pondělních, středečních a pátečních  trhů  v Šultysově ulici. Jde o provozování trhů se zemědělskými a potravinářskými výrobky. První trhy by se měly konat již ve středu 27. března.

Záležitosti odboru památkové péče a školství  přinesly informace o vyhlášení a administraci programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2013. V rámci programu podpora obnovy kulturních památek byl odsouhlasen příspěvek na obnovu výklenkové kapličky Panny Marie Svatohorské v kouřimské ulici. RM vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na provedení komplexního restaurátorského průzkumu Morového sloupu, který provede Univerzita Pardubice, fakulta restaurování.  Na průzkumu se bude podílet i katedra chemické technologie.

V rámci projednávání záležitostí odboru regionálního rozvoje a územního plánování byl projednán návrh na rozdělení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013. Jedná se o návratné půjčky určené na opravu a údržbu obytných staveb na území města. Celkem bylo podáno pět žádostí s celkovou výší požadavků 730 000Kč. Ve fondu v současné době zbývá cca 2 500 000Kč. Uzávěrka dalšího kola žádostí je 31. května 2013.

Městská policie předložila RM návrh na zakoupení přístroje Dräger TrugTest®5000System. Jedná se o testovací sadu a analyzátor umožňující zjistit přítomnost drogy. Zakoupením tohoto přístroje a jeho využití v praxi dojde ke snadnějšímu odhalení uživatelů drog například mezi řidiči. Tím se zcela určitě přispěje i prevenci, jejímž cílem je potlačení a zabránění zneužívání drog.

 

Celé znění najdete na www.mukutnahora.cz

Autor: Dana Vepřková, místostarostka

.

 

Zavřít menu