Kutnohorští zastupitelé se po zasedáních ve sportovní hale opět sejdou 23. června od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora

Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se 23. června od 16 hodin již v Rytířském sále Vlašského dvora. Předchozí zasedání zastupitelů se z důvodu zajištění preventivních hygienických opatření proti šíření nákazy koronavirem konala ve sportovní hale. V úterý 23. června se zastupitelé znovu vrátí do svých křesel v Rytířském sále. Z důvodu mimořádných opatření je veřejnost žádána, aby jednání sledovala přednostně on-line a osobně se účastnila .jen v nejnutnějším případě.
Program:
I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Dotazy a připomínky občanů
IV. Zaslané materiály
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 K zápisům Osadních výborů
1/02 Návrh na změny jednacího řádu zastupitelstva města
1/03 K volbě přísedících Okresního soudu v Kutné Hoře
1/04 K vyhrazení pravomoci Zastupitelstvu města – Pravidla KHL
1/05 K přepracování Pravidel pro vydávání Kutnohorských listů
1/06 K partnerské smlouvě s Nadací Kutná Hora – památka UNESCO
1/07 K zastoupení na valných hromadách MVE Plus a VHS Vrchlice – Maleč
1/08 Informativní zpráva k projektu realizace varovných protipovodňových opatření
1/09 K analýze SMART CITY
1/10 Informativní zpráva k činnosti Rady školních parlamentů Kutné Hory
2. Materiály odboru ekonomického
2/01 Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2019
2/02 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2019
2/03 K závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2019
2/04 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4
2/05 Prominutí poplatku z pobytu
2/06 Návrh na úpravu rozpočtu roku 2020
2/07 Zápis z jednání Finančního výboru
3. Materiály odboru správy majetku
3/01 K prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Pekárková)
3/02 K prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Hubička)
3/03 K novým pravidlům prodeje majetku města formou VŘ
3/04 K uzavření dodatků pozemky Medenice (p. Vágner)
4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 15
4/02 Roční monitorovací zpráva UNESCO 2019
4/03 Veřejnoprávní smlouvy FRM KH na rok 2020
4/04 Koncepce podpory sportu v KH 2021 – 2026
4/05 Žádost o finanční podporu – klub Vopičí koule
4/06 Dotační programy – oblast kultura
4/07 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 18
4/08 Návratná finanční výpomoc – ZŠ Kamenná stezka
4/09 Dotační programy – oblast vzdělávání a volný čas
5. Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování
5/01 Přehled vlastníků pozemků ploch pro bydlení v ÚP Kutná Hora
6. Materiály odboru investic
6/50 Smlouva kupní – pozemky a infrastruktura v ul. V Zákoutí
6/51 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy – Liga na ochranu zvířat
6/52 Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 2/2020
7. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Prodloužení plnění termínu usnesení – Stabilní fond
8. Materiály Oddělení interního auditu
8/01 Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 01/2020
15. Materiály Oddělení cestovního ruchu a marketingu
15/01 K závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2019
15/02 K Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z. s.
V. Odložené materiály
15/01 Rozpočtové opatření OCRM č. 01
VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VII. Různé
VIII. Závěr

Ing. Josef Viktora, v. r. starosta města,
za správnost: Pavla Tivodarová, odd. zastupitelských orgánů

Zavřít menu