Tvůrci dopravního generelu představili třetí variantu pro historické centrum 

Ve středu 10. června se sešli členové pracovní skupiny a další účastníci jednání o novém dopravním generelu města se zástupci zhotovitele, tedy Ústavem dopravních systému Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Byla představena třetí varianta části generelu, která řeší uspořádání silniční dopravy v historickém centru.

Příprava nového dopravního generelu města se po téměř dvou letech blíží ke konci. Tento strategický dokument představuje možná řešení v oblasti rozvoje a udržitelnosti dopravy ve městě a jeho nejbližším okolí, pojmenovává hlavní problémy dopravy a zároveň navrhuje opatření na jejich řešení v etapách s výhledem do následujících let.

Zhotovitelé mimo jiné vypracovali pro jednotlivé řešené lokality vždy dvě varianty. První varianta je, vzhledem k současnému stavu, razantní a odpovídá ideálnímu řešení dle odborného názoru řešitelského týmu. Druhá varianta je mírnější a je tvořena s větším důrazem na konkrétní požadavky občanů podaných na základě veřejného projednání, které proběhlo v lednu 2020. 

V rámci historického centra města však ani dvě varianty plně neuspokojily všechny jeho uživatele. V únoru 2020 byla proto svolána další schůzka, které se zúčastnili zástupci Hospodářské komory, Nadace Kutná Hora – památka UNESCO i podnikatelé, kteří k oběma variantám vznesli připomínky. Na tomto podkladu vznikla poslední, třetí varianta. V ní jsou již vzaty v potaz téměř všechny jen trochu akceptovatelné připomínky. Tato  varianta se také věnuje  zpoplatnění vjezdu do města a hlavně následné kontroly za pomoci smart systému. Jde o možnost evidence volných parkovacích míst, možnost snímat registrační značku vozidel, zavést paušál pro rezidenty a tak dále. Jde tedy o regulaci ceny a času pobytu. 

“Pro Vnitřní město jsou nyní tak vypracovány dokonce tři varianty dopravního generelu. První z nich, tedy ta nejrazantnější, dělí tuto lokalitu v podstatě na dvě části, je nejméně nakloněna tranzitní dopravě a naopak vychází vstříc chodcům. Druhá varianta bere více ohled na tranzitní dopravu i motorovou dopravu rezidentů, nabízí více parkovacích míst a nevylučuje zbytnou dopravu. Nejvstřícnější k dopravě a nejméně vstřícná k pěším je potom právě třetí varianta, jejímž cílem bylo navýšit parkovací kapacity ve městě,” vysvětlila inženýrka Pavlína Daňková z odboru regionálního rozvoje a územního plánování městského úřadu. 

Nyní je generel dokončen a bude záležet na vedení města, které z variant budou pro jednotlivé lokality vybrány a v jakém časovém horizontu. 

Je třeba zdůraznit, že dopravní generel je dokument, který obsahuje jak krátkodobý, tak i střednědobý a dlouhodobý výhled. Neznamená to tedy, že všechna opatření, která je možné z dopravního generelu vyčíst, budou okamžitě realizována. Každopádně dokument je připraven a město má nyní možnost opírat se o jeho jednotlivé varianty při svém dalším rozvoji. 

Zdeňka Nezbedová

Zavřít menu