Město vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru správy majetku

Město Kutná Hora vyhlašuje dnešním dnem výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora. Úkolem pracovníka bude zajišťování výkonu státní správy a samosprávy na úseku správy majetku města Kutná Hora.

.
.

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupené tajemníkem Městského úřadu Kutná Hora

vyhlašuje dne 16. září 2015

podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora.

.
Místo výkonu práce
:  Kutná Hora.

Obecná charakteristika pracovní pozice: zajišťování výkonu státní správy a samosprávy na úseku správy majetku města Kutná Hora.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu NEURČITOU – nástup možný od 1.11.2015.

Platové zařazení: 12. platová třída + příplatky dle příslušného nařízení vlády.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů.

.
Uchazeč musí splňovat
:

1. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

– je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním

občanem a má v ČR trvalý pobyt. Cizí státní občan splňuje podmínky zákona
č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů

–  je způsobilý k právním úkonům

–  bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro

trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy

– ovládá jednací jazyk

– splňuje podmínky zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro

výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších

předpisů (platí pro uchazeče narozené do 1.12.1971).

2. Požadavky MěÚ Kutná Hora:

–  ke dni nástupu ukončené vysokoškolské vzdělání právního případně ekonomického směru

–  schopnost komunikace s klientem

– řidičské oprávnění skupiny „B“

– znalost práce na PC

– samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita

– manažerské schopnosti

– vítána praxe ve státní správě a samosprávě.
.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

– přesné označení výběrového řízení (pracovní pozice)

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního příslušníka

datum a podpis uchazeče.

.
Uchazeč dále připojí k přihlášce tyto doklady
:

– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, popř. čestné prohlášení

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– lustrační osvědčení, popř. čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991Sb. (doloží uchazeči narození do 1.12.1971)

– poskytnutí souhlasu se zpracováním a vedením svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách pro účely tohoto VŘ, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky
:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v termínu do 5.10.2015 včetně, písemně, v obálce, poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče. Podací razítko nejpozději s datem 5.10.2015   nebo předkládejte osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte: „NEOTVÍRAT Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora“ s uvedením jména a adresy uchazeče, nejpozději do 5.10.2015 včetně do 14:00 hodin.

Tel. kontakt: 327710102 – tajemník MěÚ Kutná Hora; 327710107 –  vedoucí oddělení personálního a krizového řízení

V souladu se zák.č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, má vedoucí úřadu (tajemník) právo výběrové řízení zrušit, nebo nikoho nevybrat.

Tomáš  HOBL, tajemník MěÚ Kutná Hora

.