Počátkem roku 2013 byla Radou města Kutná Hora přijata „Bytová koncepce Města Kutná Hora“, která na základě vyhodnocení výsledku mapování situace v oblasti nájemního bydlení pro občany, kteří nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní nájemní bydlení, nastavila systém pronájmu městských bytů.

.
Bytová komise rady města, která se zabývá problematikou nájemního bydlení, čímž se snaží naplňovat Bytovou koncepci Města Kutná Hora, vyhodnotila svou práci za období tří let od přijetí koncepce a rozhodla se společně s odborem správy majetku MÚ poskytnout veřejnosti informace týkající se dané problematiky.
Bytová koncepce Města Kutná Hora byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. 18/13 dne 9. 1. 2013 a níže uvedený přehled pronájmu bytů mapuje stav ke dni 31. 12. 2015. Podrobněji se zabývá nově zavedeným typem výběrových řízení na pronájem bytů dle sociální potřebnosti určených pro nízkopříjmové uchazeče a počtem uzavřených nájemních smluv se zaměřením na sociálně potřebné skupiny uchazečů. Tento typ pronájmu městských bytů zaujímá největší počet uzavřených nájemních smluv za výše uvedené období. Dále jsou uvedeny ostatní kategorie pronájmu městských bytů za stejné období včetně informace o počtu nově uzavřených smluv o poskytnutí ubytování na ubytovnách města v ul. Trebišovská čp. 609 a ul. Vítězná čp. 443.

.
Vyhlášení výběrového řízení a systém hodnocení přihlášek do VŘ na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče je následující:

–  výběrová řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti vyhlašuje na základě doporučení bytové komise Rada města Kutná Hora, která schvaluje zvláštní podmínky pro každé konkrétní výběrové řízení

– odbor správy majetku přijímá od uchazečů přihlášky a zároveň dbá na doložení veškerých požadovaných příloh (veškeré příjmy domácnosti, písemné zdůvodnění potřeby konkrétního bytu a úhrada částky 500,- Kč spojená s podáním přihlášky do výběrového řízení)

– přihlášky podané do uzávěrky VŘ jsou předloženy odborem správy majetku na jednání Bytové komise rady města, která posuzuje, vyhodnocuje jednotlivé přihlášky do výběrového řízení a navrhuje pořadí uchazečů podle naléhavosti jejich sociální, bytové a případně i další individuální situace

– o průběhu a výsledku posuzování jednotlivých přihlášek je pořízen zápis z jednání bytové komise, který je předložen na jednání Rady města Kutná Hora s konkrétním návrhem na stanovené pořadí uchazečů do jednotlivých výběrových řízení

–  Rada města Kutná Hora hodnotí navržené pořadí uchazečů pro konkrétní výběrové řízení a rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy na daný byt

.
Přehled o pronájmech bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora v návaznosti na schválenou „Bytovou koncepci ……“
 (stav k 31. 12. 2015)

.
1. PRONÁJEM  BYTŮ  DLE  SOCIÁLNÍ  POTŘEBNOSTI  VÝBĚROVÝM  ŘÍZENÍM

Radou města Kutná Hora bylo od září 2012 do 31. 12. 2015 vyhlášeno celkem 48 výběrových řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti, do kterých se přihlásilo 261 uchazečů (celkový počet přihlášek).

– Rok 2012  – vyhlášena 3 VŘ … podáno celkem 18 přihlášek … uzavřeny 3 NS

– Rok 2013  – vyhlášeno 17 VŘ … podáno celkem 99 přihlášek … uzavřeno 17 NS

– Rok 2014  – vyhlášeno 13 VŘ … podáno celkem 47 přihlášek … uzavřeno 12 NS

– Rok 2015  – vyhlášeno 15 VŘ … podáno celkem 97 přihlášek … uzavřeno 15 NS

.
K 31. 12. 2015 bylo uzavřeno celkem 47 nájemních smluv 
z toho:

– samoživitelky-samoživitelé  – celkem podáno 68 přihlášek (někteří uchazeči si podávali přihlášky opakovaně nebo do více výběrových řízení, a proto jsou započítáni pouze jednou) – z této skupiny bylo uzavřeno 28 nájemních smluv k bytům

– senioři nebo jednotlivci – celkem podáno 48 přihlášek (někteří uchazeči si podávali přihlášky opakovaně nebo do více VŘ, a proto jsou započítáni pouze jednou) – z této skupiny bylo uzavřeno 10 nájemních smluv, a to 4 nájemní smlouvy se seniory, 5 nájemních smluv s invalidními důchodci a 1 nájemní smlouva s pracujícím

– manželské nebo partnerské páry s dětmi – celkem podáno 47 přihlášek (někteří uchazeči si podávali přihlášky opakovaně nebo do více VŘ, a proto jsou započítáni pouze jednou) – z této skupiny bylo uzavřeno 9 nájemních smluv

ostatní žadatelé – např. manželé nebo partneři bez dětí, uchazeči s dospělými dětmi apod. – podáno celkem 23 přihlášek – z této skupiny nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva

.
2. OSTATNÍ  PRONÁJMY  BYTŮ

V uvedeném přehledu se jedná o nájemní smlouvy, které byly uzavřeny v daném období na základě doporučení Bytové komise rady města schváleného Radou města Kutná Hora jako nové nájemní smlouvy. Nejsou zde uvedeny nájemní smlouvy, které byly uzavřeny jako prodloužení již stávajícího nájemního poměru, výměny bytů, přechod nájmu bytu podle OZ a řešení odbydlení objektů Města Kutná Hora.

.
Pronájem bytů v domech zvláštního určení – byty v Domech pro seniory 

Pronájem bytů se řídí „Pravidly k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora“, schválenými Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013.

 • rok 2013 – uzavřeny 2 nájemní smlouvy
 • rok 2014 – uzavřeno 6 nájemních smluv
 • rok 2015 – uzavřeny 3 nájemní smlouvy

.
Pronájem bytů tzv. „prostupné bydlení“

Pronájem bytů řeší „Bytová koncepce Města Kutná Hora“, schválena Radou města Kutná Hora usnesením č. 18/13 dne 9. 1. 2013

 • rok 2013 – uzavřena 1 nájemní smlouva
 • rok 2014 – uzavřena 1 nájemní smlouva
 • rok 2015 – nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva

.
Pronájem bytů zvláštního určení  – „bezbariérové byty“

Pronájem bytů řeší „Bytová koncepce Města Kutná Hora“ schválena Radou města Kutná Hora usnesením č. 18/13 dne 9. 1. 2013.

 • rok 2013 – uzavřena 1 nájemní smlouva
 • rok 2014 – uzavřena 1 nájemní smlouva
 • rok 2015 – nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva

.
Pronájem bytů výběrovým řízením na „startovací byty“

Pronájem bytů řeší „Pravidla pro obsazování „startovacích bytů“ ve vlastnictví Města Kutná Hora“, schválenými Radou města Kutná Hora usnesením č. 221/13 dne 27. 3. 2013.

 • rok 2013 – uzavřeny 2 nájemní smlouvy
 • rok 2014 – uzavřeny 2 nájemní smlouvy
 • rok 2015 – nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva

.
Pronájem bytů výběrovým řízením s „dražbou nájemného“

Pronájem bytů řeší „Bytová koncepce Města Kutná Hora“ schválena Radou města Kutná Hora usnesením č. 18/13 dne 9. 1. 2013.

 • rok 2013 – uzavřeny 3 nájemní smlouvy
 • rok 2014 – uzavřeny 4 nájemní smlouvy
 • rok 2015 – uzavřeny 2 nájemní smlouvy

.
Pronájem bytů ve veřejném zájmu

Pronájem bytů řeší „Bytová koncepce Města Kutná Hora“ schválena Radou města Kutná Hora usnesením č. 18/13 dne 9. 1. 2013 (jedná se zejména o pronájem bytů pracovníkům konkrétních profesí důležitých pro chod města, provozovatele nezbytných služeb ve veřejném zájmu apod. Jedná se především o zaměstnance Nemocnice Kutná Hora, která má v objektu čp. 19, ul. Vojtěšská k dispozici 9 bytů).

 • rok 2013 – uzavřeny 4 nájemní smlouvy
 • rok 2014 – uzavřena 1 nájemní smlouva
 • rok 2015 – uzavřeno 6 nájemních smluv

.
Pronájem integračního bytu

 • V roce 2013 byla uzavřena 1 nájemní smlouva s barmskou rodinou v rámci národního přesídlovacího programu

.
Smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovnách ve vlastnictví Města Kutná Hora

Na základě podané žádosti o poskytnutí ubytovny města uchazečem doporučuje řešení Bytová komise rady města, které předkládá Radě města Kutná Hora.

 • rok 2013 – uzavřeno 13 nových smluv o poskytnutí ubytování
 • rok 2014 – uzavřeno 9 nových smluv o poskytnutí ubytování
 • rok 2015 – uzavřeno 9 nových smluv o poskytnutí ubytování

 

Bytová komise Rady města Kutná Hora

.

Zavřít menu