Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Kutná Hora se uskuteční 4. listopadu

Opakované veřejné projednání pro město Kutná Hora významného strategického dokumentu, tedy návrhu územního plánu, se uskuteční 4. listopadu od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. První veřejné projednávání se konalo v květnu 2019. Na základě jeho vyhodnocení došlo, v souladu s příslušnými zákony, k tzv. podstatným úpravám. Tyto podstatné úpravy vyvolaly potřebu návrh územního plánu znovu projednat v opakovaném veřejném projednání.

Aktualizovaný návrh územního plánu je k dispozici k veřejnému nahlédnutí na městském úřadě Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování a rovněž je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese https://mu.kutnahora.cz/mu/uzemni-plan-kutna-hora (cesta: Městský úřad – odbor regionálního rozvoje a územního plánování – Územně plánovací dokumentace Města Kutná Hora).

„K projednávanému návrhu územního plánu, a to pouze k částem řešení, které byly od veřejného projednání konaného dne 27. května 2019 změněny (tzv. princip koncentrace řízení), může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitku. Je nutné ji odůvodnit, uvést údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou a to do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání,“ upozornil Vít Holub.

Formulář pro případné připomínky a námitky je k dispozici na webu města, nebo fyzicky na odboru regionálního rozvoje a územního plánování na adrese Václavské náměstí 182, Kutná Hora.

V březnu 2015 schválili zastupitelé vypracování nového územního plánu, od té doby probíhala v etapách podle stavebního zákona jednání s dotčenými orgány, institucemi a občany. Jednou z posledních etap je veřejné pojednání. První bylo oznámeno na úřední desce, webových stránkách města i Kutnohorských listů 16. dubna a konalo se 27. května. Do 3. června bylo vzneseno necelých 40 připomínek, resp. námitek, kterými se pořizovatel společně s určeným zastupitelem a dotčenými orgány zabývali.

Územní plán řeší zejména zastavěné, tzv. stabilizované plochy, plochy zastavitelné či nezastavěná území a stanoví podmínky pro využití těchto ploch. Jako zastavitelná plocha a veřejně prospěšná stavba je například vymezena železniční přeložka trati č. 235, tzv. Kutnohorský oblouk. Po úpravě železniční trati by vybrané vlaky z Prahy zajížděly až na městské nádraží. Více jsme zveřejnili v červencovém vydání Kutnohorských listů.

Monika Pravdová

Zavřít menu