Druhé zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2014 se bude konat v úterý 25. března 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Na programu jsou, mimo jiné, zřízení Osadního výboru Perštejnec či plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2013. ………………………………………………………..

.
Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Představení kandidátky přísedící okr. soudu

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Materiály kanceláře tajemníka

1/01  Pověření člena ZM zastupováním na VH spol. VHS Vrchlice Maleč

1/02  Pověření člena ZM zastupováním na VH spol. MVE Plus

1/03  Zřízení Osadního výboru Perštejnec

1/04  Volba přísedícího okresního soudu

1/05  Žádost o dotaci – konsolidace IT  a nové služby TC obcí

Materiály ekonomického odboru

2/01  Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2013

2/02  Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5- 7

2/03  Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/04  Odpis pohledávek

2/05  Zápis Finančního výboru

2/11  Prodej budovy čp. 145 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (Cesta životem bez bariér)

2/12  Prodej části pozemku v Kutné Hoře (p. Hubička)

2/13  Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Hubička)

2/14  Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (Hubička)

2/15  Prodej domu čp. 42 v Kutné Hoře formou VŘ

2/16  Odkup části pozemku  v k.ú. Kutná Hora (komunikace Nad Lesem)

2/17  Odkup pozemků od ČR – Státní statek Čáslav

2/18  Odkup části pozemku v k.ú. Poličany (p. Brzobohatý)

Materiály odboru správy majetku

3/01  Odstoupení od budoucí kupní smlouvy k bytu – pí Sovová

3/02   Prominutí poplatku z prodlení – Maršálkovi

3/03  Odpověď nájemníkům z čp. 322, ul. Benešova

3/50  Změna ceny za prodej kanalizačního řadu v ul. Sportovců – VHS

3/51  Darovací smlouva – doplň.osvětlení přechodů pro chodce v ul. Vítězná

3/52  Dohoda o provedení prací – úprava technologie na kotelně Hlouška

3/95   Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 3/14

Materiály odboru památkové péče a školství

4/01  Rozpočtové opatření OPPŠ č. 2

4/02  Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města

4/03  Rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ

Materiály odboru rozvoje a územního plánování

5/01  Rozdělení financ. prostředků z FRB pro rok 2014 (VŘ č. I)

Materiály odboru investic

6/01  Rozpočtová opatření INV č. 05 – 09

Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01  Informativní zpráva o hospodaření s prostředky Stabilního fondu

Materiály interního auditu

8/01  Zápis č. 2/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM KH

Materiály odboru dopravy a SH

10/01  Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD

10/02  Smlouva na úhradu prokazatelné ztráty linky KH – Poličany

Materiál oddělení kultury a CR

15/01  Změna zřizovací listiny GFJ

VII. Různé

VIII. Závěr


Upozornění:
 Ze zasedání zastupitelstva nebudou nadále realizovány přímé přenosy, audio i video záznamy jednotlivých jednání najdete ZDE.

 

.

Zavřít menu