Další letošní veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 22. března 2016, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Zastupitelé budou, mimo jiné, jednat o udělení čestného občanství dirigentu Františku Drsovi či odvolání místostarostky Zuzany Moravčíkové.

Program

I. Zahájení                 

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

V. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Uvolnění prostředků pro Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO

1/02 Návrh na odvolání místostarostky

Materiály ekonomického odboru  

2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora

2/02 Rozpočtová opatření přijatá radou města

2/03 Rozpočtové opatření EKO č. 5

2/04 Zrušení bankovního účtu fondu CR

2/05 Zápis finančního výboru ZM

Materiály správy majetku

3/01 Odkup KD Lorec a prodej akcií (Sparta Kutná Hora, a.s.)

3/02 Odkup pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (spol. České dráhy, a.s.)

3/03 Zřízení věcného břemene – doplňkové osvětlení přechodů ul.Čáslavská

3/04 Prominutí sankce z prodlení, uzavření dohody o splácení dluhu

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Rozdělení finanč. prostředků z Fondu regenerace měst

4/02 Rozdělení finanč. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ

4/03 Udělení čestného občanství

Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Rozšíření viničních tratí Pod Kuklíkem

5/02 Schválení vyhlášky č.1/20016 – Fond rozvoje bydlení

5/03 Rozdělení finančních prostředků z FRB

5/04 Poskytnutí zápůjčky z FRB

Materiály odboru investic

6/01 Rozpočtová opatření OI č. 6 – 10

6/02 Inf. zpráva o uzavření dlouhodobé NS   (Junák – Český skaut)

Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Inf. zpráva o hospodaření s prostředky Stabilního fondu v r. 2015

7/02 Financování příspěvku pro Pečovatelskou službu na základě

7/03 Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace na rok 2016 (soc. služby)

Materiál městské policie

9/01 Pověření určeného strážníka MP

VI. Odložené materiály

2/01 Zrušení FCR – nově předložen materiál č. 2/04

VII. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VIII. Různé 

 IX. Závěr

(tz)

.

Zavřít menu