První letošní veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 26. ledna 2016, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Zastupitelé budou, mimo jiné, jednat o příspěvkových programech či odkupu Kulturního domu Lorec.

 

Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Návštěva –   Ing. Klein, PhD. (k bodu č. 8/01)

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Jednací řád ZM

1/02 Statut, tvorba, čerpání a zásady sociálního fondu

1/03 Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZM

1/04 Vstup města do spolku samospráv Otevřená města, z. s.

1/05 Pověření člena ZM zastupováním na VH o.s. VHS Vrchlice-Maleč

1/06 Zpráva o záměru projektu „Výstavba sportovní haly Klimeška“

Materiály ekonomického odboru      

2/01 Zrušení fondu cestovního ruchu

2/02 Rozpočtová opatření přijatá radou města

2/03 Rozpočtové opatření EKO č. 1 – 3

2/04 Zápis finančního výboru

Materiály správy majetku

3/01 Prodej domu čp. 435 v Kutné Hoře (Oblastní charita KH)

3/02 Prodej pozemku v k.ú. Malín (man. Kuchtovi)

3/03 Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (Philip Morris ČR a.s.)

3/04 Prodej pozemků v k.u. Kutná Hora (p. Pospíšil)

3/05 Uzavření Sml. o spolupráci a Dohody o společném postupu (InterCora, Státní statek Čáslav)

3/06 Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „III/3377-KH“

3/07 Uzavření dohody o přistoupení k dluhu (pí Vrbická)

3/08 Prodloužení termínů plnění usnesení ZM

3/09 Odkup KD Lorec s pozemky v Kutné Hoře (Sparta KH, a.s.)

Dodatek k odloženému materiálu ZM č.3/09 ze dne 15.12.2015

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 VPS o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost – SPORT

4/02 VPS o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost – KULTURA

4/03 VPS o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost VZDĚLÁVÁNÍ

4/04 Příspěvkový program (granty) – SPORT

4/05 Příspěvkový program (granty) – VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS

4/06 Příspěvkový program (granty) – KUTLURA + CALENDARIUM CUTHNA

Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Inf. zpráva k poskytování příspěvků na výstavbu kanalizač. přípojek

Materiály odboru investic

6/01 Rozpočtová opatření OI č. 1 – 2

Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Inf. zpráva o procesu Komunitního plánování města KH

7/02 Příspěvkový program (granty) – SOCIÁLNÍ

Materiál interního auditu

8/01 Zápis kontrolního výboru ZM

VI. Odložené materiály

3/09 Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land)

VII. Různé 

 VIII. Závěr
.

Zavřít menu